چراغ ها گردآوری و تنظیم از : http://cheraghha.ir 2020-10-26T23:43:44+01:00 text/html 2014-11-23T14:57:08+01:00 cheraghha.ir نورهمراه - سخنان تابناک امام علی (ع) http://cheraghha.ir/post/105 <div align="center"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#006600">امام علی (ع)<br></font><br></font><font style="" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="" size="4"><font style="" color="#993300"><font style=""><font style="" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برکت عمر در خوب انجام دادنِ کارهاست.94<br></font></font></font></font></font><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span><br><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8346857134/che.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8346857134/che.gif" class="transparent"></font><br><font style="" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font face="Mihan-Iransans">میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. از آن حضرت درباره معناى این فرمایش سؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباندند و آنها را میان گوش و چشم خود گذاشتند و آنگاه فرمودند:</font><br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;باطل این است كه بگویى شنیدم و حق آن است كه بگویى دیدم. 273 </font><br><br><font face="Mihan-Iransans">هیچ امتی رستگار نمیشود، مگر ضعیف بدون لکنت و ترس بتواند در آن جامعه&nbsp; حق خود را از قوی بگیرد.72</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">با مردم چنان معاشرت کنید که اگر مُردید برشما بگریند و اگر زنده ماندید با اشتیاق بسوی شما بیایند.5&nbsp;&nbsp; </font><br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><font face="Mihan-Iransans">هر کس در جستجوی حق باشد آنرا درخواهد یافت، هر چند حقیقت بسیار پوشیده باشد . 286 </font><br><br><font face="Mihan-Iransans">دلها همانند تن ها خسته مى شوند براى نشاط آن به سخنان تازه حکیمانه روى بیاورید.133</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">پایدارى زندگى به برنامه‏ ریزىِ درست و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح است.9</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;همنشین و دوسـت، همانند وصله در لباس است، پس آن را هم شکل برگزین.49</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">خشم خود را فرو خور که من جرعه‌ ای خوش‌ عاقبت‌تر و گواراتر از آن ندیده‌ام.36</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">نصیحت کردن در حضور جمع ،خرد کردن و کوبیدن شخصیّت مخاطب است.103</font><br></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پیروزى به دور اندیشى است و دور اندیشى به استفاده از تجربه‏ هاست.102<br></font></font><br>شایسته است که برخورد عاقل با نادان، مانند برخورد طبیب با بیمار باشد.88<br><br>عالِـم زنده است گـر چـه مـرده باشد . نادان مرده است گر چه زنده باشد.65<br>&nbsp; <br>شما به عمل کردن آنچه مى دانید نیازمندترید تا آموختن آنچه نمى دانید.80<br></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>براى رسیدن به حقّ هر جا كه باشد، در سختى ها غوطه ور شو . 280 <br></font></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br>عزت یک عمر، به ذلت یک لحظه سوال و درخواست نمی ارزد . 287</span><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br>حقّ را تحمّل نكند، مگر كسى كه ارزش آن را بشناسد. 281<br><br>زشتترین راستگویى ، تعریف انسان از خودش می‏باشد.57 <br><br>مؤمن از تنبلى به دور&nbsp; و پیوسته سرزنده است.143<br></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هركه در برابر حقّ سینه سپر كند، نابود شود . 277 <br></font></font><br>هر كس تندروى كند، به حقّ نمی رسد . 278<br><br>برکت عمر در خوب انجام دادنِ کارهاست.94<br><br>به گفتار&nbsp; بنگرید و&nbsp; نه به گوینده&nbsp; آن.22<br>&nbsp;<br>مردم از نظر حقوق با هم برابرند.121<br>&nbsp;<br>آدم بدبین، همیشه بیمار است.104<br><br>اوج فضیلت ها ، دانش است.51<br></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حق شمشیر برنده ایست. 284<br></font></font><br>زبان مترجم عقل است.58</font></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تجربه ها بهترین آموزگارند .225<br><br>عدالت برترین سیاست است.226<br><br>آدمى فرزندِ زمان خویش است .236<br><br>رهایى و نجات در اخلاص است .257<br><br>بهبود زندگى ، در گرو تدبیر است .237<br><br>قانع باش تا عزت یابی و عزیز گردى.249<br><br>یاد خدا داروى بیمارى ها روح است .256<br><br></font></font><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343952376/ch20.gif"></div><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عزّتی عزیزتر از تقوا و پرهیزکاری نیست. 290</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">تكبر در برابر شخص متكبر عین تواضع است.248</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">از هر دست بدهى ، با همان دست پس مى گیرى .242</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">هر روزی كه در آن خداوند نافرمانی نشود ، عید است.246</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">بدترین مردم كسى است كه خود را بهتر از دیگران بداند.241</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">آنچه بر زبان آدمى رانده مى‏شود ، نشان اندیشه اوست . 244</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight"><br><br>از دست دادن بینایى آسانتر است تا از دست دادن بینش.223</font><br><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر عزیزى كه تحت قدرت و سلطه اى باشد ذلیل است. 289</font><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight"><br>ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست میدارد. 254</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">هـر چه مـی‏دانى به زبان میاور که ایـن نشان نادانى است .245</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">عذر برادرت را بپذیر و اگر عذرى نداشت، عذرى برایش بتراش261 </font><br><div align="center"><br></div><div align="center">هر كس به جز از خدا عزّت بجوید، آن عزّت او را هلاك مى كند. 288</div><div align="center"><br></div><div align="center">با علما معاشرت كن تا علمت زیاد، ادبت نیكو و جانت پاك شود .234</div><div align="center"><br></div><div align="center">فرصت هاى خوب را دریابید، زیرا فرصت ها همچون ابر مى گذرند.262</div><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">با دشمن دانای خود مشورت کن و از نظر دوست نادان خود بپرهیز.235</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">بپرهیز از خلف وعده كه آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود.258</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">هیچ کاری نیست ، مگر اینکه تو در آن به شناخت و آگاهی نیاز داری .259</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">خداوند ، رحمت کند مردى را که قدر خویش را بشناسد و از حدّ خود درنگذرد.240</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">هر گاه به تو خوبى شد، آن را یاد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى، آن را از یاد ببر.230</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی در حالی که در درون تو جهان بزرگی نهفته است 250</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">هرکس تورا به چیزی که تَوانش را نداری مُکَلَّف سازد ، حُکمِ نافرمانیِ تو از خودش را صادر کرده است.227</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">علم و دانش، قدرت است .&nbsp; هر کس به آن دست یابد، غلبه می یابد و هر کس به آن دست نیابد، زیر سلطه قرار میگیرد .251</font><br><br><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" face="Mihan-IransansLight">اى مردم! ابتدا احكام را یاد بگیرید، سپس تجارت كنید! به خدا قسم كه ربا در میان این امت ناپیداتر از حركت مورچه بر روى تخته سنگ است.238</font><br><font style="font-family: Mihan-IransansLight;" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></font></div><p><font size="3" color="#666600">جهت ملاحظه منابع، مآخذ و متن عربی احادیث، با توجه به شماره ردیف آنها، <font color="#003300"><a href="http://golgoe.ir/post/15" target="" title="منابع و مآخذ">اینجا</a> </font>کلیک بفرمایید</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font size="4" color="#006600"><a href="http://www.ashare.ir/" target="" title=""><font color="#006600">اشعار</font></a></font><br></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""></a></font></font></p><p><a href="http://welinks.ir" target="" title=""></a><a href="http://golgoe.ir/"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"></span></a></p></div> text/html 2014-01-16T00:20:02+01:00 cheraghha.ir چراغ ها http://cheraghha.ir/post/83 <div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8364557426/haft_cheragh7.jpg"></a><br><br></div><font size="2"><br></font><div align="right"><div align="right"><font size="2" color="#006600"><font color="#000000">1- برای آشنائی با هفت چراغ روی تصویر زیر کلیک کنید :<br></font></font><div align="center"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8364557384/sana.jpg"></a></div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div align="right"></div></a></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><br></font><div align="right"><font size="2">2&nbsp; - پیوندها به ترتیب الفبائی عناوین آنها آمده است . در مواردی که جلو آنها شماره ای گذارده شده ، روی شماره ها نیز کلیک بفرمایید.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></div></div></div><font size="2"> <br>3- علائم و اختصارات :<br>الف - " ر.ک " بجای " رجوع کنید به "<br>ب - " ج.ا.ا " ، بجای" جمهوری اسلامی ایران"<br>ج - "e "، پیوند منتخب به زبان انگلیسی است .</font> text/html 2013-08-10T23:00:04+01:00 cheraghha.ir اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی http://cheraghha.ir/post/85 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#663333"><span dir="rtl" lang="AR-SA">امام علی (ع)</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#993300"><span dir="rtl" lang="AR-SA">هیچ کاری نیست، مگر اینکه تو در آن به شناخت و آگاهی نیاز داری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">ما من حرکة إلا و أنت محتاج فیها إلى معرفة ، تحف العقول ص 171</span></span></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br>انتخاب نام برای فرزند</span></a></font></font><br><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ebazaar-post.ir/" target="" title="">بازار الکترونیک شرکت پست ج.ا.ا</a><br></font></div></div></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://publictransport.tehran.ir/pages/103" target="" title="">برنامه ریزی سفر</a></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://portal.emdad.ir/fa/charity-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c" target="" title="">پرداخت اینترنتی ، کمیته امداد</a><br><a href="http://autotax.tehran.ir/Default.aspx?alias=autotax.tehran.ir/automobile&amp;" target="" title="">پرداخت اینترنتی&nbsp; ، عوارض خودرو</a><br><a href="http://www.weather.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">پیش بینی وضعیت هوا</span></span></a><br><a href="http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalConv.asp" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">تبدیل تقویم‌ها</span></a></font><br></div><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://sabtaresh.tpo.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت سفارشات واردات کالا</a><br><a href="http://atabat.haj.ir/Expired.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات</span></a><br><a href="http://ehda.ir/RegisterMember/UserRegiseter.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام اهدای عضو</a><br><a href="http://irvex.ir/signup" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام تالار مجازی بورس ایران</a><br><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/Default.aspx?tabid=41&amp;ctl=LoginRequestTimeLimited&amp;mid=384" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تبت نام&nbsp;<span dir="rtl" lang="fa">طرح ترافیک روزانه و هفتگی</span></a><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br>ثبت نام طرح ترافیک سالانه</a><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/Default.aspx?tabid=41&amp;ctl=LoginRequestTimeLimited&amp;mid=384" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="fa">&nbsp;</span></a><br><a href="http://www.azmoon.org/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی</a><br><a href="http://ve.cbi.ir/TasReq.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام وام ازدواج</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://ebinews.com/news/53469/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7-%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" title="">خدمات الکترونیک بانک ها</a><font style="text-align: right;"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=63"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</span></span></a></font><br><a href="http://www.adliran.ir/" target="" title="">خدمات الکترونیک قضایی<br></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.epolice.ir/news.php#vazifeh" target="" title="">خدمات الکترونیک وظیفه عمومی</a><font style="text-align: right;"><br><a href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=425" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال</a></font><font style="text-align: right;"><a href="http://www.bymeh.com/eservice" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> </a><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">خرید اینترنتی بلیط : <br></span>&nbsp;<a href="http://www.payaneh.ir/fa/index.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اتوبوس ،&nbsp;&nbsp;</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="https://www.raja.ir/" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">قطار</span></a> ، هواپیما : <a href="http://www.asemanbooking.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آسمان ،</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a href="http://ebooking.iranair.com/Booking" target="" title="">ایران ایر</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://ebooking.iranair.com/cgi-bin/Homa.dll/signin" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> ،</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><font color="#000000"><a href="http://www.mahan.aero" target="" title=""> <font color="#000000">ماهان<br><br></font></a></font></font></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343935142/ch1.gif"></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><br></font><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=17" target="" title="">دریافت تسهیلات بانكی احداث واحد تولیدی <br></a><a href="http://www.banksepah.ir/default-1232.aspx" target="" title="">دریافت شناسه حساب بانکی (شبا)</a><br><a href="http://www.ilenc.ir/" target="" title="">دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی</a><font style="text-align: right;">&nbsp;</font><a href="http://eservice.postcode.post.ir/" target="" title=""> </a><font style="text-align: right;"><br></font></font><div align="right"><font size="4"><a href="https://epostcode.post.ir/postcode/request" target="" title="">دریافت کد پستی</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://iran.gov.ir/" target="" title=""><font color="#000000">درگاه ملی خدمات دولت هوشمند</font></a></font></font></font><br></div><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a href="http://hmi.mrud.ir/HMI/SMA/index/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font></font><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a href="http://www.refahi.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سامانه اعلام حساب خانوار<br></a></font></font><div align="right"><font size="4"><a href="http://hmi.mrud.ir/sabaa/" target="" title="">سامانه اطلاعات بازار املاک ایران</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.tamin.ir/News/Item/1357/2/1357.html" target="" title="">سامانه اینترنتی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><font><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/57/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">سامانه پرسش و پاسخ الکترونیکی قوه قضاییه<br></span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/57/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/57/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a><a href="http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx" target="" title="">سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی</a></font></font></font><br></font><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title="">سامانه رهگیری مرسولات سازمانی </a></font></font><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title=""><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">:</font></font><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title=""><span id="ctl00_contentMain_Label6" style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 20px; COLOR: #404040; FONT-SIZE: x-small; FONT-WEIGHT: normal; width: 864px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شناسنامه،کارت خودرو،گواهینامه ،مرسولات نظام وظیفه&nbsp; و ابلاغیه دیوان عدالت اداری</span></a></font></font><div><font size="4"><a href="http://e3.tax.gov.ir/Entrance/" target="" title="">سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><font><font><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></font></font><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=35" target="" title="">صدور پروانه بهره برداری</a><br><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=20" target="" title="">صدور جواز تاسیس&nbsp;</a><font><font><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></font></font><font color="#000000"><a href="http://www.rca.gov.ir/" target="" title=""><font color="#000000">صدور گواهی</font> <font color="#000000">الكترونیكی ریشه<br></font></a></font></font></font><div><font size="4"><a href="http://www.mimt.gov.ir/general_content/752217-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C" target="" title="">میز خدمت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><a href="http://www.rca.gov.ir/default.aspx" target="" title=""></a><font><br><div style="text-align: center;"><li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/86"><font color="#993300">اطلاع رسانی -اقتصادی</font></a><br></font><br></li> <li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35"><font color="#993300">اطلاع رسانی</font> -<font color="#993300"> فرهنگی ، اجتماعی</font></a></font></li></div></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2013-08-10T22:54:48+01:00 cheraghha.ir اطلاع رسانی -اقتصادی http://cheraghha.ir/post/86 <div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><div style="background-color: rgb(247, 245, 238);" align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600"><font color="#663300">امام علی (ع)</font><br><font size="3"><font color="#006600">پایدارى زندگى به برنامه‏ ریزی درست و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح است</font><br></font></font></div><div align="center"><br></div><font size="1" face="Mihan-Iransans">قِوامُ العَیشِ حُسنُ التَّقدیرِ وَ مِلاکُهُ حُسنُ التَّدبیرِ ، غررالحکم6807</font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">اشتغال:<br></font></div><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238); font-family: tahoma,verdana,arial;"><font size="3"><a href="http://www.jobiran.com/Pages/MY/?ID=NzQ%3d-gx45KElnTy0%3d&amp;SE=MQ%3d%3d-Yh62L2fcsbg%3d" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">&nbsp;بازار کار</font></a><br></font><div align="right"><div align="right"><font size="3">&nbsp;&nbsp; <font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000"><a href="http://www.karyab.net/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کاریاب</a></font></font></font></div></div></div><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" size="3"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.rahnama.com/cat/index/id/36196/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">همشهری<br></span></font></a><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font color="#CC6600"><a href="https://mpb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=c5600bc5-be46-44af-95b6-e55c94cd1fc6" target="" title=""><font color="#CC6600">امور</font> <font color="#CC6600">اقتصاد کلان</font></a></font><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></font></span><br><font face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">بازرگانی:</font><br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.irancode.ir/" target="" title="">اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات</a><br><a href="http://comtrade.un.org/" target="" title="">آمار تجارت جهانی/e</a><br><a href="http://www.behinyab.ir/" target="" title="">درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت<br></a><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=1851" target="" title="">راهنمای بازرگانی کشورها </a><a href="http://www.behinyab.ir/" target="" title=""><br></a></font></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a class="title" target="_blank" href="http://www.wto.org/">سازمان تجارت جهانی/e</a><a href="http://www.irancode.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br></a><a href="http://www.iranamlaak.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سامانه اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور<br></a><a href="https://www.ntsw.ir/" target="" title="">سامانه جامع تجارت ایران</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=418" target="" title="">سرمایه گذاری خارجی </a><br></span><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=24254" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans">کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397</font> </a></font><br><font size="4"><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=24039&amp;g=168" target="" title="">گزارش های کالایی<br></a><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=1753" target="" title="">منابع اطلاعات تجاری بین المللی</a></font></font></div><br><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><font size="3"><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#cc6600"><font face="Mihan-Iransans">بانک و بیمه&nbsp;:</font><br></font><font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma, verdana, arial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://ebinews.com/" target="" title="">بانکداری الکترونیک - پایگاه خبری<br></a></font></font></font></div><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><font size="3"><font><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx" target="" title="">بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز </a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#000000"><a href="http://www.centinsur.ir/" target="" title=""><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیمه مرکزی</font></a></font></font></span></font><font style="font-size: small; font-family: tahoma,verdana,arial;"><span class="TextDecoration"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></font></font><span dir="rtl" style="font-size: small; text-decoration: none; font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC6600"><a href="http://new.tse.ir/" target="" title=""><font color="#CC6600"><font color="#FF6600">بورس اوراق بهادار تهران</font><br></font></a><font color="#CC6600"><a href="http://www.irenex.ir/" target="" title=""><font color="#FF6600">بورس انرژی</font> <font color="#FF6600">ایران</font></a></font></font><br></span><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.iranecar.com/" target="" title=""><font color="#cc6600"><font color="#FF6600">پرتال خودرو کشور</font><br></font></a><font color="#FF6600"><a href="http://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&amp;lang=1&amp;sub=0&amp;tempname=Main&amp;PageID=11805" target="" title=""><font color="#FF6600">خدمات حمایتی و مجوزهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی</font></a></font></font></font><a href="http://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&amp;lang=1&amp;sub=0&amp;tempname=Main&amp;PageID=11805" target="" title=""><br></a><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF6600"><font color="#FF6600"><a href="http://www.fao.org/home/en/" target="" title=""><font color="#FF6600">سازمان خواروبار</font> <font color="#FF6600">وکشاورزی ملل متحد(FAO)</font></a>/e</font></font><a href="http://www.FAO.org" target="_blank"><br></a><font color="#CC6600"><a href="http://anris.agri-peri.ir/" target="" title=""><font color="#FF6600">سامانه هوشمند اطلاعات کشاورزی</font></a></font><a href="http://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&amp;lang=1&amp;sub=0&amp;tempname=Main&amp;PageID=11805" target="" title=""> </a></font><br><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#cc6600"><font face="Mihan-Iransans">قیمت ها&nbsp;:</font><br></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma, verdana, arial">&nbsp;</font></span></font><a href="http://www.kitco.com/" target="" title=""><font face="tahoma, verdana, arial"> </font><font face="Mihan-Iransans">بورس جهانی طلا و فلزات</font></a><font face="Mihan-Iransans">/e</font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.boursekala.com/" target="" title="">بورس کالا</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><a href="http://124.ir/pages/main.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: tahoma,verdana,arial;">&nbsp; <font face="Mihan-Iransans">پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور</font></a></span></font><font face="tahoma, verdana, arial"> </font></font><font size="4"><a href="http://www.tgju.org/" target="" title=""><br></a></font><font size="3"><a href="http://www.tgju.org/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"> </font><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></font></a><font face="Mihan-Iransans"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx" target="_blank"><span style="font-size: 9pt; color: #003366;"><font size="4" color="#000000">&nbsp; قیمت جهانی کالاهای اولیه/e</font></span></a><br>&nbsp;قیمت روزطلا،سکه،نقره،ارز و کالاهای بورسی</font><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#000000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font> </font><br><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx?date=4/19/2008" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; نرخ ارز مرجع</a></font></font><font size="3"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC6600">مناقصه و مزایده&nbsp;:</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.ariatender.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها</font></span></a></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iets.mporg.ir/Help.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://www.parsnamaddata.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;پارس نماد</a><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iets.mporg.ir/Help.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;<font size="3"> پایگاه ملی مناقصات</font></span></a><br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-decoration: none;">&nbsp;</a><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title=""><font size="4"> هزاره<br></font></a><font size="4" color="#CC6600"><font color="#CC6600"><a href="http://www.irica.gov.ir/web_directory/65160-%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA.html" target="" title=""><font color="#FF6600">میز خدمت</font> <font color="#FF6600">گمرک</font></a></font><br>سایر :</font></font></font><font color="#333333"><br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#CC6600"><strong><a href="http://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&amp;lang=1&amp;PageID=11583&amp;tempname=amar&amp;sub=65&amp;methodName=ShowModuleContent" target="" title="">آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی</a><br></strong><a href="http://www.avval.ir/directory" target="" title="">بانک اطلاعات مشاغل<br></a><a href="https://databank.mefa.ir/" target="" title="">بانک داده‌های اقتصادی و مالی<br></a><a href="https://www.amar.org.ir/" target="" title="">درگاه ملی آمار<br></a><a href="https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7/agentType/ViewType/PropertyTypeID/99" target="" title="">مراکز آماری بین المللی</a><a href="https://databank.mefa.ir/" target="" title=""><br></a><a href="http://tici.info/index.aspx" target="" title="">مرکز اطلاعات فنی ایران</a><br><br></font><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-decoration: none;"></a></font><div style="text-align: center;"><li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/85"><font color="#993300">&nbsp;اطلاع رسانی</font>-<font color="#993300"> خدمات اینترنتی</font></a><br></font><br></li> <li><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35"><font color="#993300">اطلاع رسانی - فرهنگی ، اجتماعی</font></a><br><br></li> </div></font></div><font size="3"> </font> text/html 2013-08-10T22:13:15+01:00 cheraghha.ir اطلاع رسانی - فرهنگی ، اجتماعی http://cheraghha.ir/post/35 <div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">الف - آموزشی :</font><br><a href="http://reshteha.roshd.ir/fields/fieldindex.html" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><a href="http://rasekhoon.net/article/show/140163" target="" title=""><font color="#000000">انتخاب رشته</font></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://rasekhoon.net/article/show/140163" target="" title=""><br></a><a href="http://cheraghha.ir/post/6" target="" title="">آموزش <br></a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C?page=1&amp;per-page=10" target="" title="">دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی</a> <br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://reshteha.roshd.ir/fields/fieldindex.html" style="color: rgb(0, 0, 0); ">معرفی رشته های دانشگاهی</a> &nbsp; - &nbsp; <a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1454" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">2</span></a><a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1454" target="" title=""><span><span style="color: black; "></span></span></a><span><span style="color: black; "></span><a href="http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=547:1389-01-30-14-48-36&amp;catid=50:1388-10-07-08-02-17&amp;Itemid=68"><span style="color: black; "></span></a></span><a href="http://www.gozine2.ir/modules.php?name=University" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1455" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">معرفی دانشگاه ها</span></a>&nbsp; </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#cc6600"><br>ب - پزشکی ، خدمات درمانی&nbsp; و بیمه ها :</font></font></font><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://irteb.com/bimariha/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://irteb.com/bimariha/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">بانک اطلاعات بیماریها</span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranems.com/Pages/Main.aspx">پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.women.gov.ir/pages/profession.php"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><div style="text-align: justify; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=11084"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); " lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/6" target="" title="">پزشکی - سلامت</a> <a href="http://has9.ir/post/75" target="" title=""><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); " lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ، <a href="http://has9.ir/post/5" target="" title="">2</a><br><a href="http://irimc.org/SearchDoctor/?Lang=FA&amp;Lang=FA" target="" title="">جستجوی پزشک</a><br><a href="http://has9.ir/post/21" target="" title="">خواب<br></a><a href="http://has9.ir/post/11" target="" title="">خواص</a> ، <a href="http://has9.ir/post/10" target="" title="">2</a></font></div><div style="text-align: justify; "><font size="4"><a href="http://salamatdb.ir/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="" title="">داروخانه های تهران</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranhealers.com/dentist/"><br>دندانپزشکی</a><a href="http://saweb.behdasht.gov.ir/" target="" title=""><br>سازمان الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tebsonaty.mihanblog.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">طب سنتی</a></font><br></div><div style="text-align: justify; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.speechtherapist.blogfa.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">گفتار درمانی</span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tct.ir/pagecontent.php?rQV==wHQyMjMycDQ6IXZi1WduRWSldWYwxHQwAkOlBXeURnblRnbvNGfABDQ6UGc5RVZyVHdjVnc0NHfAZTN3gDQ6UGb0lGd"><br></a><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">گیاهان داروئی</span></a></font><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://his.ut.ac.ir/page.aspx?pageID=moshaver" target="" title="">مرکز مشاوره دانشگاه تهران</a><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span></a><a href="http://counseling.ut.ac.ir/index.aspx"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black" lang="AR-SA"><br></span></a><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=122" style="color: rgb(0, 0, 0); ">مشاوره سلامت</a></font><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.research.ac.ir/#"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور</span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.women.gov.ir/pages/profession.php"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font></div></div><p style="text-align: justify; "> </p><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ج - دستگاهها ، مراکز دولتی و عمومی :</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://iran.gov.ir/execs" target="" title=""><font color="#000000">فهرست کامل دستگاه های اجرائی</font></a></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5a7baacf-8edb-4d36-a913-247e6769f3be">استانداری ها</a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cbi.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);">بانک مرکزی ج.ا.ا</a><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.centinsur.ir/" target="" title="">بیمه مرکزی ج.ا.ا</a></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5a7baacf-8edb-4d36-a913-247e6769f3be"> </a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="TextDecoration"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://fanavaran.tehran.ir/Default.aspx?tabid=63&amp;language=en-US">دفاتر الكترونیك شهر تهران</a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA">سازمان ثبت احوال کشور</span></a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.noet.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">سازمان سنجش آموزش کشور</span></a><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=124" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شهرداری های کشور</font></span></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=124" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/" target="" title="">گمرک ج.ا.ا</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://calendar.ut.ac.ir/Fa/" target="" title="">مرکز تقویم دانشگاه تهران</a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www2.sso.ir/web/sso/addresses/ins" target="" title=""><br></a></font></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.epolice.ir/news.php" target="" title=""><span class="TextDecoration">پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی ج.ا.ا <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(شامل خدمات مراكز پلیس 10+)</span></span></a><br></font><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">وزارتخانه ها</span>:</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://www.medu.ir/fa/" target="" title="">آموزش و پرورش</a><br> <a href="https://www.ict.gov.ir/" target="" title="">ارتباطات و فناوری اطلاعات</a><br> <a href="http://www.mefa.ir/Portal/Home/" target="" title="">امور اقتصادی و دارایی</a><br><a href="http://www.mfa.gov.ir/" target="" title="">امور خارجه</a><br><a href="http://www.behdasht.gov.ir/" target="" title="">بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</a><br><a href="http://www.mcls.gov.ir/fa/home" target="" title="">تعاون ، کار و رفاه اجتماعی</a><br><a href="http://www.maj.ir/" target="" title="">جهاد کشاورزی</a><br><a href="http://www.justice.ir/home" target="" title="">دادگستری</a><br><a href=" http://www.mod.ir" target="" title="">دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a><br><a href="https://www.mrud.ir/" target="" title="">راه و شهرسازی</a><br><a href="http://www.mimt.gov.ir/" target="" title="">صنعت ، معدن و تجارت</a><br><a href="http://www.msrt.ir" target="" title="">علوم ، تحقیقات و فناوری </a><br><a href="http://www.farhang.gov.ir/Default.aspx" target="" title="">فرهنگ و ارشاد اسلامی</a><br><a href="http://www.moi.ir/" target="" title="">کشور</a><br><a href="http://www.mop.ir/" target="" title="">نفت</a><br><a href="http://www.moe.gov.ir/" target="" title="">نیرو</a><br><a href="http://msy.gov.ir/" target="" title="">ورزش و جوانان </a></font><br><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">د - دینی :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://atabat.haj.ir/Expired.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://noornameh.ir/post/13" target="" title="">اخلاق</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/17" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">اماکن زیارتی<br></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://noornameh.ir/post/17" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;"></span></span></a><a href="http://www.andisheqom.com/"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA">اندیشه قم</span></a></font><br><a href="http://has9.ir/post/16" target="" title="">پخش زنده اماکن مقدسه<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://has9.ir/post/16" target="" title=""><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">جهت یاب قبله</span></a></font><a href="http://has9.ir/post/105" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></span><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">حدیث </span></a></font><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><br></a><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343951884/ch12.gif"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span></font></a><br><a href="http://noornameh.ir/post/14" target="" title="">دعا</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/18" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">زندگانی چهارده معصوم (ع) </span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right; "><font size="4"><a href="http://golgoe.ir/" target="" title="">سخن گو</a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/11" target="" title="">سوالات و احکام شرعی</a><a href="http://noornameh.ir/post/18" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><a href="http://noornameh.ir/post/10" target="" title="">علما و مشاهیر</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/8" target="" title="">صحیفه سجادیه</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/20" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">قرآن</span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://noornameh.ir/post/15" target="" title="">نهج البلاغه</a></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ه - زمین و زمان :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://gsi.ir/fa/contents/0076/0076-0002/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.%D9%87%D8%A7%D9%89.%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C..%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="" title="">اطلس های زمین شناسی ایران</a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زلزله </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">:</span><br><a href="http://www.earthquake.ir/index.php" style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایگاه اطلاع رسانی زلزله</a><br><a href="http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرکز</span></span><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">لرزه‌نگاری</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">کشوری</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">،</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">موسسه</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">ژئوفیزیک</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">دانشگاه</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">تهران</span></font></a><br><a href="http://www.gsi.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران</span></a><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.timeanddate.com/worldclock/">ساعت کشورها و شهرهای جهان</a><br>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">نقشه :</span><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://map.tehran.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span>&nbsp;نقشه تهران</a></font><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><span style="color: black; ">&nbsp;<a href="http://www.iranview.com/index.aspx?tm=4&amp;map=view&amp;bakx=5252&amp;baky=4648&amp;baklayer=map">نقشه جامع راههای ایران</a></span></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" color="#cc6600"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و - سفر و خدمات مربوطه :</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tehranmetro.com/Scheduling.aspx?pid=17" target="" title=""><br></a><a href="http://tehrantrafficmap.ir/" target="" title="">سامانه مسیر یاب</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tehranmetro.com/Scheduling.aspx?pid=17" target="" title=""><br></a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فرودگاه ها</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); "> :</span></font></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<a href="http://www.airport.ir/Pages/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7.aspx">اطلاعات تماس فرودگاه های كشور</a></span></span></span></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;تابلو اطلاعات پرواز :</span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; " dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.ikac.ir/flight-status" target="" title=""> پروازهای خروجی فرودگاه امام</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.ikac.ir/flight-status" target="" title=""> پروازهای ورودی فرودگاه امام</a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://mehrabad.airport.ir/schedule" target="" title=""> پروازهای خروجی فرودگاه مهر آباد</a></span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><a href="http://213.207.200.11/dailyda.asp" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://mehrabad.airport.ir/schedule" target="" title="">پروازهای ورودی فرودگاه مهر آباد&nbsp;</a></span></span></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/112" target="" title=""><br></a><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title=""><font color="#000000">گردشگری ، دفاتر مسافرتی و تورها</font></a><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title=""><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></font></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://traffic.tehran.ir/Portals/0/Image/tarhTraffic-large.jpg" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران</span></span></a><br></font><br><font size="2" color="#cc6600"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ز- رسانه و همایش :</font><br></font></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="3" face="Mihan-Iransans">سمینارها و همایش ها :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://www.civilica.com/Calendar.html"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تقویم همایشها و سمینارها</span></span></a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bahamayesh.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; فهرست همایش ها و کنفرانس ها</span></a></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.attendconference.com/" target="" title="">&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کنفرانس </span></span></a>ها/ e<br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranconferences.ir/">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرجع همایشهای داخلی و خارجی</a><br></font><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600"><font>ح - قوانین و مقررات</font> :</font></font><font size="2"><font face="Tahoma"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.hvm.ir/lawfehrest.asp?select=all&amp;select2=2"><font size="2"><br></font></a><a href="http://www.hvm.ir/LawFehrest.aspx" target="" title=""><font size="2"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بانک جامع قوانین و مقررات کشور</font></font></span></font></font></a></font></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.dastour.ir/default.aspx">پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور</a></font><br> <font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.intamedia.ir/default.aspx" target="" title="">پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی</a><a href="http://www.intamedia.ir/laws/showsearch.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><font color="#000000"><a href="http://www.rrk.ir/Laws/" target="" title=""><font color="#000000">جستجو در روزنامه رسمی کشور</font></a></font></font></font><br><font size="3"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://law.dotic.ir/AIPLaw/t_searchsimple.do" target="" title=""><font color="#000000">جستجو در سامانه</font> <font color="#000000">ملی قوانین و مقررات کشور<br></font></a><a href="http://www.banksepah.ir/1011/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.aspx" target="" title="">قوانین و مقررات بانکی</a></font></font></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://tarh.majlis.ir/?SearchRules" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ط - گزارش ها و نشریات :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: black; "></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp; <a href="http://journals.research.ac.ir/" target="" title="">بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور</a><br>&nbsp;<a href="http://www.magiran.com/magabc.asp?l=1&amp;FC=0&amp;page=2" target="" title=""><font size="4"> بانک اطلاعات نشریات کشور</font></a><br>&nbsp; <a href="http://amar.sci.org.ir/" target="" title=""><font size="4">پایگاه نشریات مرکز آمار ایران</font></a><br><a href="http://journals.ut.ac.ir/" target="" title="">&nbsp; سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران</a><br></font><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><br>ی - سایر :<br>&nbsp; <br>&nbsp; <a href="http://welinks.ir/post/140" target="" title="">پیوندان <br></a></font></font><br><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600">&nbsp; <font color="#000000"><a href="http://welinks.ir/post/156" target="" title="">پیوندها در سایت ها</a><a href="https://www.flightradar24.com/60,15/6" target="" title=""><div style="text-align: right; "><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#000000"><br></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: right; ">&nbsp; هواپیماهای حاضر در آسمان</div></a></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#000000"></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: right; "><font size="2">&nbsp;&nbsp; </font><font size="4"><a href="http://welinks.ir/post/155">خبر و رسانه</a></font><h2><br></h2><font size="2"></font><div style="text-align: center;"><li><font size="2"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/85"><font color="#993300">اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی</font></a><br><br></font></li> <li><font size="2"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/86"><font color="#993300">&nbsp;اطلاع رسانی -اقتصادی</font></a></font><br></li></div><div style="text-align: center;"><font style="text-align: right;"><br></font></div></div></div> text/html 2011-04-20T22:30:29+01:00 cheraghha.ir آموزش http://cheraghha.ir/post/6 <div align="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8364557442/amozesh.jpg"></div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; "><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="center"><font size="3" color="#006600"><font size="4">&nbsp;چه خوش گفت پیغمبر راستگوی &nbsp; &nbsp;&nbsp; ز گهواره تا گور دانش بجوی</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br></div><font size="2">&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><div style="text-align: right;" align="center"><font style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" size="3" face="Mihan-Iransans">الف، آموزش</font><font style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" size="3" face="Mihan-Iransans"> تحصیلی:</font><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></span><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://osol3.blogsky.com/" title="">اصول حسابداری 3 و صنعتی 2</a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br><a href="http://m-mirzadeh.blogfa.com/" title=""><span style="color: black;">آمار SPSS</span></a></span></font><font face="Mihan-Iransans"> <br><a href="https://www.roshd.ir/01" target="" title="">آموزش دوره اول ابتدایی</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/02" target="" title="">2</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/02" target="" title="">3</a></font></font><a href="https://ocw.mit.edu/index.htm" target="" title=""><br></a><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.roshd.ir/04" target="" title="">آموزش دوره دوم ابتدایی</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/05" target="" title="">2</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/06" target="" title="">3</a></font></font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.roshd.ir/07" target="" title="">آموزش دوره اول متوسطه</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/08" target="" title="">2</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/09/" target="" title="">3</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.roshd.ir/10" target="" title="">آموزش دوره دوم متوسطه</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/11" target="" title="">2</a> ، <a href="https://www.roshd.ir/12" target="" title="">3</a></font></font></font></font><br>آموزش آنلاین دانشگاه ام آی تی , <a href="https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/" target="" title="">2</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://online.stanford.edu/" target="" title="">آموزش آنلاین دانشگاه استنفورد</a><br></font></font><a href="http://www.analyzemath.com/PrecalculusTutorials.html" target="" title="">آموزش جبر پیشرفته-e</a></font></font></p><div><font size="4"><a href="https://www.edx.org/" target="" title="">آموزش دانشگاهی/e</a></font></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://bemirzaie.blogfa.com/" target="" title="">آموزش شیمی</a><a href="http://argp.mihanblog.com/" target="" title=""><br>بانک سوالات امتحانی</a><a href="http://www.chap.sch.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>پایگاه كتابهاى درسى<br></span></a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.chap.sch.ir/" target="" title="">درس افزار دانشگاه صنعتی شریف<span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></a><a href="http://arammath.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"><br>ریاضی</span></a><a href="http://www.mathtower.org/" title=""><span style="color: black;"></span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://eamoozesh.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span><a href="http://www.jamdanesh.ir/" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&amp;id=1647" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><br></font></div><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://cheraghha.ir/post/tag/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=343&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);">شبكه رشد<br></a><a href="https://www.roshd.ir/" target="" title="">شبکه آموزشی تربیتی رشد</a><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=343&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></a><a href="http://www.iranscience.net/" target="" title="">شبکه علمی کشور</a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://blog.chemyazd.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span><a href="http://science-class.blogfa.com/" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>علوم</a><br><a href="http://oloomejam.blogfa.com/" target="" title="">علوم تجربی شهرستان جم</a></font><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: right; "><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(153, 0, 0); " size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);">ب</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">، آموزش رایانه و مطالب ذیربط :</font></font><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font face="Mihan-Iransans"><br> </font></span><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: black;"><a href="http://excel.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; ">اکسل</span></a></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br> <span style="color: black; "><a href="http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0000.html" title="">آموزش پایگاه داده<br></a></span></span></font></font><a href="http://photoshoper.ir/" target="" title=""><font size="4">آموزش فتوشاپ</font></a><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: black; "><a href="http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0000.html" title=""><br></a></span><a href="http://faragiri.com/" target="" title="">آموزش مجازی<br></a><a href="http://rasekhoon.net/weblog/learn/" target="" title="">آموزش وبلاگ نویسی</a><br></span></font></font><a href="http://old.aviny.com/Learning/trick-learning/archive.aspx" target="" title=""><font size="5">آموزش و یاد گیری</font></a><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br> <a href="http://cloobit.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; ">رایانه از مبتدی تا پیشرفته</span></a></span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.7alma.blogsky.com/" title=""><span style="color: blue; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "> </span></span></a><span style="color: black; "></span></span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"><br><font size="4">ج، آموزش زبان :</font></span></font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.emdad.ir/central/amoozesh/german.asp" target="" title=""><br></a><font size="4"><a href="http://deutschers.blogfa.com/" target="" title="">آلمانی<br></a></font></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><a href="http://german-learning.blogfa.com/" target="" title="">آموزش زبان آلمانی </a>, <a href="https://b-amooz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/" target="" title="">2</a></font></font></font></p><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans">انگلیسی :<br><a href="https://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm" target="" title="">&nbsp;&nbsp; آزمون تافل/e</a><br><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: black; "><a href="http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm" target="_blank">&nbsp;&nbsp;<font size="4"> الفبای فونتیک با تلفظ/e </font></a></span></span><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.zabanejam.blogfa.com/" target="" title=""><br>&nbsp;&nbsp; انگلیسی راهنمایی جم</a><a href="http://english10000.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><span style="color: black;"><a href="http://www.education.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; "><br>&nbsp;&nbsp; انگلیسی و اصول و روش ترجمه</span></a></span><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://salamzaban.com/" title=""><br></a></font></div><div style="text-align: right; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4"><a href="https://www.eslfast.com/" target="" title=""> 365 داستان کوتاه انگلیسی/e</a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://salamzaban.com/" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلام زبان</a><br><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://ell.blogsky.com/" title=""><span style="color: black; ">&nbsp;&nbsp; یادگیری زبان انگلیسی</span></a></span><br>عربی :<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sahrainfo.mihanblog.com/" target="" title=""> آموزش درس عربی<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.eduarabic.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; ">&nbsp; &nbsp; عربی<br></span></a><span style="color: black; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/00-DDT/mokaalemeh_arabi_ziyaarati_maaroof_01.html#_Toc163445151" target="" title="">مكالمه عربی؛ ویژه سفرهای زیارتی</a></span><a href="http://www.eduarabic.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://adel-ashkboos.mihanblog.com/" target="" title=""> &nbsp; &nbsp; نام شناسی و ریشه واژه ها<br></a><a href="http://www.farsicity.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=40&amp;pageid=23991" target="" title="">فارسی</a><br><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black; ">فرانسه</span></a></font><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><br><br></span><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343951450/ch11.gif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></div><div align="center"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span><br><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></div><div align="center"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span><br><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></div><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">د - آموزش مهارت ها :</font></span><font size="5" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><span style="color: black;"><a href="http://ashpazi-irani.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; ">&nbsp;آشپزی </span></a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://varenaa.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; "></span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></font><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.tebyan.net/film/Category/19869" target="" title=""><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span><font color="#000000">آشپزی و شیرینی پزی </font></a><br></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://softelectronic.mihanblog.com/" target="" title="">آموزش برق و الکترونیک</a><br></font></div><div style="text-align: right; "><br><font size="4"><a href="http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="">آموزش دفاع غیر عامل - نطامی</a><br><br></font><div><font size="4"><a href="http://khatereha373.mihanblog.com/extrapage/11274" target="" title="">آموزش بدن سازی با تصویر</a><br><br></font></div><a href="http://khatereha373.mihanblog.com/extrapage/11274" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right; "><font size="4"><a href="https://edu.gcfglobal.org/en/" target="" title="">آموزش مهارت ها/e</a></font></div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=281&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="">تایپ فارسی</a></font><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.gerdavari.com/" title=""><br>تعمیر خودرو</a> <span style="color: black;"><br><a href="http://dress118.mihanblog.com/" target="" title="">خیاطی</a></span><span style="color: black;"><a href="http://www.studygs.net/persian" target="_blank"><br>مهارت های مطالعه و یادگیری</a></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><br></div></div></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; " align="center"><font size="5" color="#006600">امام علی (ع)</font><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></font></p><div align="center"><br><br></div><div align="center"><font size="4" color="#993300">عالم كسى است، كه از آموختن دانش خسته نشود</font><br><br><br><br>العالِمُ الّذی لایَمَلُّ مِن تَعَلُّمِ العِلم ، غرر الحكم : ۱۳۰۳<br></div><div align="center"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></font><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><br><br></span></font><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></font><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3">ه - آموزش های دینی :<br></font></font></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="4"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/554/91517" target="" title="">آموزش دین</a></font><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"></font></font></span></font><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="4"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aamoozesh_quran_moogehi_fehrest.html" target="" title="">آموزش قرآن</a></font><br><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.quranetratschool.ir/index.aspx?id=5810" target="" title="">آموزش مجازی تدبر در قرآن</a><a href="http://www.al-darss.org/mozoei/INDEX_t.HTMl" target="_blank"><br></a></span></font></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" size="4"><a href="http://hajj.ir/fa/83649?a=redirect.content&amp;site_id=21&amp;content_id=" target="" title="">آموزش مناسک حج تمتع</a><br></font><font style=""><font size="4"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/192" target="" title="">آموزش نماز ویژه نوجوانان</a><font style="" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.al-darss.org/mozoei/INDEX_t.HTMl" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br>دروس حوزه علمیه</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0);"><br> </span><a style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" href="http://quran.roshd.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=11a7a8db-da84-4c79-82fe-a54dc28da387" target="" title="">قرآن -دوره های آموزشی</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.rasekhoon.net/weblog/beiragh/index.aspx" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.rasekhoon.net/weblog/beiragh/index.aspx" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><br> </span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><a href="http://www.eshia.ir/feqh/" target="" title="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">مدرسه فقاهت</a><a href="http://hadj.ir/fa/Data/am/leader/index.php.htm" target="_blank" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </a></font></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://hadj.ir/fa/Data/am/leader/index.php.htm" target="_blank" style=""><font style="" size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font><br></a></span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 102, 0); "><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(153, 0, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans">و - سایر :</font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nejatgar.com/" target="" title="">امداد و نجات - آموزش</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 115%;"> </span></font><span style="color: black;"><a href="http://baseball.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span></font><font size="4"><a href="https://www.ed2go.com/" target="" title=""><div style="text-align: right;">آموزش آنلاین/E</div></a></font><a href="https://www.ed2go.com/" target="" title=""><div style="text-align: right;"><br></div></a><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tse.ir/amuzesh.html" target="" title="">آموزش بورس<br></a><a href="http://iec.behdasht.gov.ir/" target="" title="">آموزش سلامت</a></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://www.emdadgar.com/learnfa.htm" target="" title="">آموزش کمک های اولیه</a><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://www.hvm.ir/Fehrest.aspx?select=Education&amp;select2=simple" target="" title="">آموزش های حقوقی</a><br></font><a href="http://www.ghadeer.org/Book/262" target="" title=""><font size="4">آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی</font></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://footballcoach.mihanblog.com/" target="" title=""><br>دانشکده فوتبال</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://baseball.mihanblog.com/" title="">&nbsp; </a></font><br><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" title=""><span style="color: black;"></span></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" title=""><span style="color: black; "></span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ali-shahdoost.blogfa.com/" target="" title="">دوربین مداربسته<br></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ali-shahdoost.blogfa.com/" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tv7.ir/" target="" title="">شبکه آموزش صدا و سیمای ج.ا.ا </a></font></font><span style="color: black;"></span><span style="color: black;"></span><a href="http://www.100topeducation.com/" title=""><span style="color: black; "><br>صد سایت برتر آموزشی/e</span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://type1diabetes.persianblog.ir/post/199/"><span style="color: black; "></span></a></span><span style="color: black;"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://amuzeshnezami.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; "></span></a></span><span style="color: black;"></span></font><br> </div></div></div> text/html 2011-04-16T00:16:47+01:00 cheraghha.ir دانستنی ها ، آیا می دانید ؟ http://cheraghha.ir/post/36 <div style="text-align: center;"> <font style="color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></div><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000">الف - فراز های منتخب</font><br></span><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4" color="#006600">1- دنیای بزرگ وجود شما :</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مغز یک انسان در طول یک روز بیشتر از تمام تلفن های جهان به سلول ها پیام عصبی میفرستد.<br>تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود 50 هزار سلول بدنتان میمیرد و سلولهای جدید جایگزین آن می شود </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدن انسان یکی از پیچیده ترین دستگاه های عالم خلقت است و تاکنون هیچکس به همه اسرار بی شمار آن پی نبرده و نخواهد برد.</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA">قلب شما </span><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA">در طـول یـک ساعت&nbsp; آنقدر سخت کار می کند کـه مــی تـــوانــد انرژی حمل یک جسم یک تنی به اندازه یک کیلومتر از سطح زمین را تامین کند.<br>قلب در هر روز تقریبا 18 هزار لیتر خون در بدن به جریان می اندازد .<br>ما یک داروخانه کامل در بدن خود داریم و می توانیم هر دارویی را در بدن تولید کنیم.<br>شبکه چشم انسان ۱۳۵ میلیون سلول احساس ، معادل یک دوربین 135 مگاپیکسل دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را عهده دار هستند .<br>حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص ده هزار بوی متفاوت است .&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>طول رشته های عصبی بدن انسان 50هزار کیلومتر و طول رگهای آن 560هزار کیلومتر است .<br></span><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA">در هـر 3 سانتی متـر از پوست، 4 هزار بافت عصبی، 1300 سـلول عصبی، 10 غده عرق، 3 میلیون سلول، و 3000 رگ خونی وجود دارد .</span></font><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان نیز&nbsp; وجود دارد .<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">در کلیه ها 200 میلیون کانال وجود دارد.</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای بیان هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می شوند ؟</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">عضلات تمرکز کننده ی چشم ها روزی 100 هزار بار حرکت می کنند .</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>در داخل ریه ها بیش از 300000 میلیون مویرگ خونی کوچک قرار دارد که اگر پشت سر هم چیده شوند طول آنها بالغ بر2400 کیلومتر خواهد بود.<br><br></font></span><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span></div><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#336666">&nbsp;<font color="#666600">&nbsp; امام محمد باقر (ع)</font></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#006600">در جستجوی دانش ، شتاب کنید</font></font></font></span><font size="4"><br><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></div><div align="center"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سارِعُوا فی طَلَبِ العِلم . المحاسن ، ج 1 ، ص356</font></span><br><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span></div><div align="center"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <br></span><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span></div><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><br><font size="4" color="#006600">2- جهان شگفت انگیز :</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">۲۰۰میلیون موحود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها میباشد . </font><font face="Mihan-Iransans"><br>در هر قطره&nbsp; آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد .<br>بلندترین صدای جهان، صدای گردش زمین به دور خودش می باشد و آنقدر شدید است که اگر ما بشنویم فورآ خواهیم مرد .<br>وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید.<br>کرۀ زمین در واقع کاملا دایره ای نیست بلکه از دو طرف قطبین، کمی پهن تر است .<br>۲۲۵ میلیون سال طول میکشد که کهکشان راه شیری یکبار دور خود بچرخد .<br>یک سیاهچاله در کهکشان راه شیری وجود دارد که هر ثانیه 1000 بار دور خود&nbsp; میچرخد .<br>وزن یک قاشق چایخوری از سیاه چاله ها دو میلیارد تن است .<br>وزن کل موریانه هاى جهان ۱۰ برابر وزن کل انسانها است .<br>مورچه ها نمیخوابند .<br>در جهان بیش از ۵۵ هزار گونه مورچه وجود دارد .<br>پروانه از ۱۱ کیلومتری بو را حس میکند .<br>حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است .<br>۳۵۰هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد .<br>یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه ۱۰۰۰ بار بال میزند .<br>هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی میباشد .<br>لاشخورها قادرند یک موش کوچک&nbsp; را از ارتفاع ۴ کیلومتری ببینند ؟<br>شتر میتواند در عرض ۳ دقیقه ۲۰۰ لیتر آب بخورد .<br>گنجشک ۳۵۰۰ پر در بدنش دارد که میتواند در سرد ترین روز حرارت بدنش را به ۴۱ درجه برساند . <br>تاکنون بیش از ۴۰ هزار نوع ماهی در جهان شناخته شده است .<br>زنبورها برای جمع کردن ۱ کیلو عسل باید شهد ۱۰میلیون گل را جمع آوری کنند .<br>حلزون میتواند سه سال بخوابد .<br></font></span><div align="center"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"></span></div><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;<font size="4" color="#006600">3- سلامتی ، بهداشت و درمان :</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">استرس تا ۵ برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد.</font><font face="Mihan-Iransans"><br>تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است .<br>خواب کمتر از ۶ و بیشتر از ۸ ساعت خطر ابتلا به دیابت را افزایش میدهد .<br>پژوهشگران میگویند ؛ کم خوردن نه تنها میتواند سلامت جسمی را تقویت&nbsp; کند ؛ بلکه به ویژه در افراد سالخورده تر ، حافظه را نیز تقویت میکند.<br>بیشتر سر دردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آب است .<br>محققان می گویند دو روز آهسته دویدن در هفته میتواند بطور چشمگیری حافظه را بهبود بخشد .<br>محققان دانشگاه کمبریج انگلیس نشان دادند که دویدن، موجب رشد صدها هزار سلول جدید در منطقه ای از مغز می شود که با شکل حافظه و جمع آوری خاطرات مرتبط است .<br>اگر قصد دارید فشارخون خود را اندازه گیری نمائید، حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری ، از فعالیت های شدید، خوردن غذای سنگین، دارو، نوشیدن قهوه و کشیدن سیگار خودداری کنید . <br>خنده موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود .<br>در حدود یک سوم سرطانهایی که در نهایت منجر به مرگ میشوند با آنچه که میخوریم در ارتباطند <br>پیشانى انسان مرکز دماى بدن اوست و اگر شما دماى پیشانیتان را تغییر دهید دماى بدنتان به همان انداره تغییر میکند .<br></font><br><font size="4" color="#006600">4- سایر:</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">نقره صد ها بار بیش از مواد ضدعفونی کننده قویتر است و 650 نوع میکروب را از بین می برد !</font><font face="Mihan-Iransans"><br>برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی می توانید یک عدد سیب را درون سبد آن قرار دهید ؟<br>سی برابر مردمی که امروزه در سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون هستند .<br>سالانه 25 میلیون نفر در جهان از گرسنگی میمیرند .<br>اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچوقت تمام نخواهد شد.<br>برای تولید یک لیتر بنزین بیست و سه و نیم تن گیاه در گذشته مدفون شده است<br>تلویزیون در حالت نیمه خاموش به اندازه یک لامپ 20 واتی برق مصرف میکند .</font><br></span><br><span lang="FA"><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#660000"><span style="font-size: 10pt; "><font size="4">ب - پیوندهای منتخب :</font></span></font></div></div><span lang="FA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "></span></span></span><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; ">&nbsp;<a href="http://www.koodakan.org/Crux/danestani//" style="color: rgb(0, 0, 0); ">دانستنیها (سایت کودکان)</a><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/59/Default.aspx"><span style="color: black; "><br></span></a></span></span></span></font><a href="http://www.mohammad2008asemi.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><font size="2"><a href="http://www.mohammad2008asemi.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); ">دانستنی های دانش آموزان<br></a></font></span></span></font><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "></a><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2">دانستنی های علمی</font></a></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"></span></span><font style="color: rgb(255, 102, 0); "><font style="color: rgb(102, 51, 0); "><font><br></font></font></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/79"><font color="#993300">&nbsp;دانستنی های علمی</font></a></font></div> text/html 2011-04-15T23:42:39+01:00 cheraghha.ir دانستنی های علمی http://cheraghha.ir/post/79 <p class=" "><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(102, 0, 0);"><font size="4">1- دانشنامه و دائرة المعارف :</font></span></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://wiki.ahlolbait.ir/"><span style="color: black; "><br></span></a><a href="https://www.britannica.com/" target="" title="">بریتانیکا / e</a><a href="http://wiki.ahlolbait.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه اسلامی</span></a><a href="http://www.qurancity.ir/tabid/258/Default.aspx"><span style="color: black; "></span></a><u><br> </u><a href="http://www.hawzah.net/fa/Subjects.html?AssetID=0&amp;SubjectId=0&amp;UrlSubject=Subjects.html&amp;UrlItem=ItemList.html&amp;Mode=tree"><span style="color: black; ">دانشنامه پایگاه حوزه</span></a><a href="http://www.theghlain.com/site/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دانشنامه ثقلین</a><a href="http://www.encyclopaediaislamica.com/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه جهان اسلام<br></span></a><a href="http://www.lawwiki.ir/" target="" title="">دانشنامه حقوق</a><a href="http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C"><span style="color: black; "></span></a><u><br> </u><a href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0"><span style="color: black; ">دانشنامه رشد</span></a><a href="http://www.haftaseman.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه ستاره شناسی ایران</span></a><a href="http://www.isa.ir/enc/"><span style="color: black; "></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://wikifeqh.ir/wiki/index.php"><br></a><a href="http://wikifeqh.ir/" target="" title="">دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی</a><a href="http://www.smsm.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه مرجع مهندسی ایران</span></a><a href="http://www.maarefquran.com/Files/links/main.php"><span style="color: black; "><br></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C" target="" title="">ویکیپدیا ، دانشنامه آزاد</a><u><br> </u><a href="http://www.srco.ir/whyhow/default.htm"><span style="color: black; ">دایرة المعارف کامپیوتر</span></a><u><br> </u><a href="http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx"><span style="color: black; ">دایرة المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی </span></a><u><br> </u><a href="http://www.mountainzone.ir/aboutfa.htm"><span style="color: black; ">دایره المعارف کوه های ایران</span></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br></font></font></p><p class=" " align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><br></p><p class=" "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC6600">&nbsp; </font><font color="#666600"><font color="#CC6600">آیا كسانى كه مى‌دانند با كسانى كه نمى‌دانند یكسانند؟</font><br></font></font></font></font></p><div align="center"><font size="1" color="#333333"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ،&nbsp; قرآن کریم . سوره زمر، آیه 9</font></font><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><br></div><p class=" "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000">2-دیکشنری ، لغت نامه و فرهنگ واژگان</font></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000"> :</font></font><font size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.beparsi.com/?k=1"><br></a><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.beparsi.com/?k=1" style="color: rgb(0, 0, 0); ">پارسی گویی</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://loghatnaameh.org/" target="" title=""><br></a></font><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.ariadic.com/">دیکشنری آریا</a><span><a href="http://www.farsidic.com/default.aspx"><span style="color: black; "><br></span></a><a href="http://www.farsidic.com/" target="" title="">دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس/مترجم متون به زبانهای مختلف</a></span><a href="http://www.mjsoft.ir/dic/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><a href="http://dic.abadis.net/" target="" title="">دیکشنری آنلاین</a><a href="http://www.hooshyar.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دیکشنری آنلاین هوشیار</a><a href="http://www.babylon.com/free-dictionaries/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دیکشنری بابیلون</a>&nbsp;/e</font><font face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.azarseek.com/"><span lang="FA"></span></a></font></font><a href="http://dictionary.cambridge.org/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://pdictionary.com/" target="" title=""><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دیکشنری تصویری/ e</font><br></font></a></font>دیکشنری کمبریج&nbsp;&nbsp;/e<a href="http://www.farsi123.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فارسی 123</a><a href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فرهنگ اصطلاحات و واژگان سینمائی<br></a><a href="https://investopedia.ir/" target="" title="">فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری</a><a href="http://farsilookup.com/p2e/?lang=fa" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فرهنگ واژگان فارسی به فارسی ، انگلیسی به فارسی و بالعکس</a><a href="http://www.loghatnameh.de/searchWord.do" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>لغتنامه فارسی - آلمانی و بالعکس</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.parstranslator.net/far/translate.htm"><br>مترجم پارس</a></font></font><font size="4"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#660000">3- سایر :</font></font><a href="http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=77" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">اطلس کلان شهر تهران</font></a><br></p><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/36"><font color="#993300">&nbsp;دانستنی ها</font><font color="#990000"> ، آیا می دانید ؟ </font></a></font><br></font></div> text/html 2011-04-15T14:21:14+01:00 cheraghha.ir چراغ کتاب و کتابخانه http://cheraghha.ir/post/5 <div align="center"><font size="4" color="#006600">کتاب بخوانید، بیشتر عمر کنید !</font><div align="center"><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s9.picofile.com/file/8365199492/ketaab.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8365199492/ketaab.jpg"><br></font><br></div><br></div>تحقیقات جدید دانشگاه ییل در آمریکا نشان می دهد که احتمال مرگ و میر افراد کتاب خوان در یک بازه زمانی دوازده ساله، 20 درصد در مقایسه با کسانی که کتاب نمی‌خوانند، کاهش می‌یابد.<br><div style="text-align: center;"><div align="right">این نتایج که در مجله اینترنتی انگلیسی زبان علوم اجتماعی و پزشکی منتشر شده است، حکایت از آن دارد که کتاب خواندن قدرت شناختی افراد را تقویت می کند که خود باعث تقویت بسیاری از توانایی ها از جمله در زمینه دامنه لغات، مهارت‌های تفکر و تمرکز می شود. کتاب خواندن همچنین روی احساس همدردی، درک اجتماعی و هوش احساسی تاثیر می گذارد که در مجموع به افراد کمک می کند عمر طولانی‌تری داشته باشند.<br>در تحقیقات دانشگاه ییل از یک جامعه آماری متشکل از سه هزار و 635 نفر استفاده شد که همگی بالای 50 سال سن داشتند. این افراد به سه گروه تقسیم شدند: افرادی که کتاب نمی خواندند، افرادی که سه ساعت و نیم از وقت خود را در هفته به کتاب خواندن اختصاص داده بودند و افرادی که بیش از سه ساعت و نیم در هفته برای کتاب خواندن وقت می گذاشتند.<br>نتایج قابل توجه بود:<br> کتاب‌‌خوان‌ها نسبت به کسانی که لای کتاب را باز نمی‌کردند تقریبا دو سال بیشتر عمر کردند.<br>این نتایج با توجه به متغیرهای دیگری نظیر سطح تحصیلات، میزان درامد و وضعیت سلامت نشان داد در یک دوره 12 ساله، احتمال مرگ و میر افرادی که بیش از سه ساعت و نیم از وقت خود را در یک هفته به خواندن کتاب اختصاص می‌دهند، 23 درصد کاهش می‌یابد. این میزان در افرادی در هفته سه ساعت و نیم از وقت خود را صرف کتاب خواندن می کنند به 17 درصد می‌رسد.<br>این تحقیقات نتیجه گرفت: کتاب خواندن هم مانند یک رژیم غذایی سالم و ورزش ظاهرا می‌تواند مزیتی مهم برای بقا محسوب شود.<br>هنوز معلوم نیست که علت ارتباط بین کتاب خواندن و عمر طولانی چیست و این تحقیق فقط نشان داده که این دو با هم در ارتباط هستند. دیگر یافته‌های تحقیقاتی هم نشان داده است که خواندن رمان ظاهرا احساس همدردی و ارتباط مغزی را تقویت می‌کند.<br>شاید شما با خود فکر کنید که فرصتی برای خواندن کتاب ندارید و در مقابل روزنامه می‌خوانید. خبر بد این است که به گفته محققان دانشگاه ییل خواندن روزنامه کمکی به طول عمر نمی‌کند.<br>اما کتاب خواندن فوایدی دیگری هم دارد: دانشمندان معتقدند کتاب خواندن به ویژه کتاب داستان، شما را روشنفکرتر و خلاق‌تر می‌کند.<br>تحقیقات دیگری که در دانشگاه تورنتوی کانادا انجام شد، نشان داد میزان «انسداد شناختی» (cognitive closure) در شرکت کنندگانی که کتاب داستان می‌خواندند در مقایسه با افرادی که کتاب‌های غیرداستانی مطالعه می‌کردند کمتربود.<br>انسداد شناختی چیست؟ ذهن‌ انسان‌ها در برابر برخی از امور مسدود است؛ یعنی به دلیل ساختار ویژه خود به امور شناختی دسترسی ندارد. یک نوع ذهن (برای مثال ذهن انسان) به لحاظ شناختی در مورد ویژگی یا نظریه خاصی مسدود است به این معنا که دستگاه مفهومیِ آن ذهن به درکِ آن ویژگی یا آن نظریه قادر نیست. ذهن افراد، توان‏، محدودیت‏ها، سوگیری‏ها و نقطه‏ ضعف‏های متفاوتی دارد؛ بنابراین یک ویژگی (یا نظریه) می‏تواند برای برخی اذهان دسترس ‏پذیر و برای برخی دور از دسترس باشد.<br>به عبارتی، بعضی از افراد به ویژگی‌ها و واقعیت‌هایی دسترسی دارند که دیگران ندارند؛ شاید مجموعه‌ای از تفاوت ها که برخی جبری و برخی اختیاری‌اند ـ مانند تفاوت در سطح دانسته‌ها، تجربه‌ها، تفاوت‌های زیستی، فرهنگی و اجتماعی ـ باعث انسداد شناختی در برخی از افراد شود و اکنون تحقیقات نشان می‌دهد که کتاب خواندن باعث کاهش چنین انسدادی می‌شود.<br>محققان بعلاوه، زنگ هشدار را درباره جایگزینی رسانه‌های اجتماعی با خواندن کتاب به ویژه برای نوجوانان به صدا در آورده اند.<br>نتایج یک تحقیق که چندی پیش در انجمن روانشناسی آمریکا انجام شد، نشان داد روزگاری که نوجوانان صرف خواندن رمان می‌کردند، به پایان رسیده است. بر اساس این تحقیق، در دبیرستان های آمریکا در سال 2016 از هر سه نوجوان یک نفر تمایلی به خواندن کتاب برای تفریح و سرگرمی نداشته است و در مقابل در همین دوره زمانی 82 درصد از آنها هر روز به فیس بوک یا اینستاگرام سر می زدند.<br>«جین توونگ» استاد روانشناسی دانشگاه سن دیاگو و یکی از تهیه کنندگان این تحقیق، فقدان حس لذت بردن از کتاب خواندن را در نوجوانان آمریکایی مشکل ساز خواند. از دیدگاه وی مهم‌ترین کشف پنهان در این داده‌ها این است که در دهه 1970 میلادی حدود 60 درصد از دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا در روز کتاب، مجله یا روزنامه می خواندند. چهار دهه بعد یعنی سال 2016 میلادی فقط 16 درصد از همین رده سنی، کتاب خوانده اند.<br>در حالی که 33 درصد دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا در دهه 1990 گفته بودند تقریبا هر روز روزنامه می‌خوانند تا سال 2016 این رقم فقط به دو درصد رسید. این در حالی است کهه بیش از 80 درصد از نوجوانان در سال 2016 هر روز از رسانه های اجتماعی استفاده کرده اند.<br>با وجود افزایش امکانات مطالعه، دسترسی‌ها و وجود کتاب‌های الکترونیکی، کاهش مطالعه و روند رو به نزول آن نگرانی‌هایی را برانگیخته است که لزوم برنامه ریزی دقیق و تشویق به مطالعه بیشتر کتاب را ضروری می‌کند. / ایرنا<br><br></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8364557992/ketab.jpg"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(204, 102, 0);">جستجو در :</span></font></p> <p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://isil.nlai.ir/endUserSearch.aspx"><span style="color: black;">بانک اطلاعاتی کتابخانه های ایران</span></a><span style="color: black;"></span><a href="http://www.islamicdatabank.com/farsi/f_default.asp"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.lib.ir/LibView/default.aspx" target="_blank"><span style="color: black;"><br> پایگاه اطلاع رسانى كتابخانه‌های ایران</span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://ketabeqom.com/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پایگاه اطلاع رسانی کتاب قم<br></span></a><a href="http://www.inlm.ir/" target="" title="">درگاه کتابخانه ملی پزشکی کشور</a></font><br><a href="http://www.lib.ir/LibView/default.aspx" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicSimpleSearch.do?command=NEW_SEARCH&amp;classType=0&amp;pageStatus=0" target="_blank"><span style="color: black;">سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهـوری اسلامی ایران</span></a><br></font></p><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><div style="text-align: right; "><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://lib.qhu.ac.ir/" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کتابخانه الکترونیکی علوم حدیث</span></font></a><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2"><a href="http://ketab.roshd.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=67c51fd5-9b05-4fbd-893f-13fcffda04a4" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه آموزشگاهی - رشد</span></a></font><font size="2"><br></font></font><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.irandoc.ac.ir/library/library.html" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران</span></a></font></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c37af548-90c3-497e-933e-ba01f622fa1d"><span style="color: black;">كتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی</span></a><a href="http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c37af548-90c3-497e-933e-ba01f622fa1d"><span style="color: black;"> تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</span></a><a href="http://www.feghlib.com/Per/Default.aspx"><span style="color: black;"><br></span></a><a href="http://feghlib.ir/" target="" title="">کتابخانه تخصصی فقه و اصول</a><a href="http://lib.isca.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll"><span style="color: black;"></span></a></font><br><div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://lib.irc.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما</span></a></font></div></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://lib.rihu.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll" target="" title="">منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="1"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://search.library.ripi.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll" target="_blank"><span style="color: black;">منابع کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه صنعت نفت</span></a><a href="http://mrclib.majlis.ir/web/guest/search?p_p_id=DigLib_Search&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a></font><a href="http://simorgh.cgie.org.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebPortal.dll/Login?LANG=0&amp;SPN=DEFAULT&amp;DPN=LOGIN&amp;DBLANG=0&amp;USERKIND=1" target="_blank"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><font face="Mihan-Iransans"><br>منابع مرکز اسناد و كتابخانه مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى</font></span></a></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "></span></span></font><a href="http://www.lib.ir/library/773/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87/search" target="" title=""><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><font face="Mihan-Iransans">منابع مرکز اسناد و كتابخانه مركزی قوه قضاییه</font></span></font></font></font></span></span></font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "></span><br><br></font></font></font></span></span></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "></span></span></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "></span></span></font></div></div><div style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><font size="4" color="#339999">امام علی (ع)</font><br></font></font></font></span></span></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><font size="3" color="#006600">كتاب ها ، بوستان هاى دانشمندانند</font><br></font></font></font></span></span></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><div align="center"><font color="#339999"><br>الكُتبُ بَساتینُ العُلَماءِ؛غررالحكم و دررالكلم ، ح 991 <br><br></font><br><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341980550/ch1.jpg"></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "></span></span></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"></font></font>کتابخانه:&nbsp;</font> </span></span><a href="http://historylib.com/Site/Default.aspx"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "></span></a><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.aviny.com/Library/ahlebeyt/index.aspx" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه ائمه اطهار علیهم السلام</span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://historylib.com/" target="" title="">کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران</a><a href="http://historylib.com/Site/Default.aspx"><span style="color: black;"><br></span></a></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><a href="http://www.lpis.ir" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه</font></a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://bookbankma.blogfa.com/cat-69.aspx" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه شیعه</span></a></font><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.askquran.ir/downloads.php" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه کانون گفتمان قرآن</span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://library.irost.ir/" target="_blank"><span style="color: black;">کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران </span></a><a href="http://library.ut.ac.ir/persian/home/"><span style="color: black; "><br></span></a><a href="http://library.ut.ac.ir/" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه مركزی، مرکز اسناد و تامین</font> <font color="#000000">منابع علمی دانشگاه تهران</font></a></font><a href="http://library.ut.ac.ir/" target="" title=""><br></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://lib.iut.ac.ir/" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه مركزی</font><font color="#000000"> دانشگاه صنعتی اصفهان</font></a><br></font></font></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font size="3"><a href="http://ical.ir/" target="" title="">کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی</a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ketaab.iec-md.org/index.html" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه معارف اسلامی ، مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن</span></a></font></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&amp;func=display&amp;pid=37" target="" title=""><br></a></font><font size="2"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/digar_ketaabkhaanehhaa.html" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه های آنلاین معارف اسلامی</font></a></font></font></font><a href="http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&amp;func=display&amp;pid=37" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br><br></span></font></a></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364557500/reading.jpg"></div><font size="3"><br><br></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب و کتابخانه الکترونیکی :</font><br><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=103089" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">کتابخانه الکترونیکی تبیان</font></span></a></font><br><div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; "><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.wdl.org/en/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه دیجیتال جهانی/e</span></a><br><a href="http://farabi.majles.ir/parvan/home/" target="" title="">کتابخانه دیجیتال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</a><br><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/home/" target="" title="">کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت علیهم السلام</a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://www.did.ir/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه دیجیتالی دید</span></a></font><br><a href="https://thesaurus.isca.ac.ir/" target="" title="">منابع الکترونیکی مدیریت علوم اسلامی</a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://www.mihanbook.ir/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">میهن بوک</span></a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);" size="1"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);" size="1"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="1"><span style="line-height: 115%;"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><br></span></font></div></div></div></div><p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "> </span></p> <p style="line-height: normal;" class=" "><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;">دانلود رایگان :</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.motahari.org/asaar/books.htm"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><br></span></a><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.motahari.org/Ketabha.html" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; line-height: 115%;"></span></a></font></span><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://www.farsibook.blogfa.com/"><span style="color: black;"><br>پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی</span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.downloadbook.org/" target="" title=""><br></a></font></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.downloadbook.org/" target="" title="">دانلود کتب الکترونیکی</a></font></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><br><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"></span></font></a><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابهای دانشگاهی ( پیام نور )</span></a></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://ketab.blogfa.com/"><span style="color: blue;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابنمای جهانی</span></span></a></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br>سایر</font></font></span><font face="Mihan-Iransans"> :</font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " href="http://www.nosabooks.com/WebUI/Home.aspx" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans">آرشیو کتب نوسا</font></font></span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2eee3dc1-b0ef-4b40-82a1-7adf28839bb6" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.ketab.ir/HomePage.aspx?TabID=3571&amp;Alias=ketab&amp;Lang=fa-IR&amp;site=ketab" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><a href="http://www.ketab.ir/" target="" title="">خانه کتاب</a></font><a href="http://www.ibna.ir/vsdg.h9krl5a51ak4.qrap19znz.html" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>خبرگزاری کتاب ایران<br></span></a><a href="http://cheraghha.ir/post/79" target="" title="">دانشنامه و دائرة المعارف</a><br><a href="http://cheraghha.ir/post/79" target="" title="">دیکشنری ، لغت نامه و فرهنگ واژگان<br></a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://old.aviny.com/Library/Motahari/index.aspx" target="" title="">کتب شهید استاد مرتضی مطهری (ره)</a><a href="http://www.abebooks.com/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><br></a></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><a href="http://www.abebooks.com/" target="" title="">موتور جستجوی کتاب</a></font>&nbsp;/e</span><a href="http://www.tibf.ir/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><br><font color="#000000">نمایشگاه بین المللی کتاب تهران</font></span></a></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.nosa.com/nosaweb/" target="" title=""><br></a></font></font></font></font><font size="2"><a href="http://www.iranpl.ir/Portal/Home/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><br><br></span></a></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p style="line-height: normal;" class=" "><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.iranpl.ir/Portal/Home/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); "></span></a><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 204, 255);"><br><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">Books &amp; Libraries :<br></font></span></em></strong><span style="font-size: 9pt;"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"></span></span></font></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ala.org/"><span style="font-size: 9pt;">ala.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.al-islam.org/"><span style="font-size: 9pt;">al-islam.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx"><span style="font-size: 9pt;">bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.bartleby.com/"><span style="font-size: 9pt;">bartleby.com<br></span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a target="_blank" href="http://www.bibalex.org/Home/Default_EN.aspx"><span style="font-size: 9pt;">bibalex.org/Home/Default_EN.aspx<br></span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bl.uk/"><span style="font-size: 9pt;">bl.uk</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html"><span style="font-size: 9pt;">bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://books.google.com/"><span style="font-size: 9pt;">books.google.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bookspot.com/"><span style="font-size: 9pt;">bookspot.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.101cookbooks.com/"><span style="font-size: 9pt;">101cookbooks.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.digitalbookindex.com/"><span style="font-size: 9pt;">digitalbookindex.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://digital.library.upenn.edu/books/"><span style="font-size: 9pt;">digital.library.upenn.edu/books</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html"><span style="font-size: 9pt;">dnb.de/EN/Home/home_node.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ebooks.cambridge.org/"><span style="font-size: 9pt;">ebooks.cambridge.org<br></span></a></font></span><a href="http://ebooks.cambridge.org/"><br></a><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ebooks.cambridge.org/"><span style="font-size: 9pt;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" size="1"><span style="line-height: 115%;"><font size="2"></font></span></font></span></a><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" size="1"><font size="2"><a href="http://www.e-booksdirectory.com/" target="" title="">E-Books Directory</a></font></font></font></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://en.childrenslibrary.org/"><span style="font-size: 9pt;">en.childrenslibrary.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.goodreads.com/"><span style="font-size: 9pt;">goodreads.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.hadith.net/en/"><span style="font-size: 9pt;">hadith.net/en</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.interleaves.org/%7Erteeter/greatbks.html"><span style="font-size: 9pt;">interleaves.org/~rteeter/greatbks.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.itcompany.com/inforetriever/"><span style="font-size: 9pt;">itcompany.com/inforetriever</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.justfreebooks.info/"><span style="font-size: 9pt;">justfreebooks.info</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://libraries.mit.edu/"><span style="font-size: 9pt;">libraries.mit.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.librarydir.org/"><span style="font-size: 9pt;">librarydir.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://library.harvard.edu"><span style="font-size: 9pt;">library.harvard.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://librarytechnology.org/libraries/"><span style="font-size: 9pt;">librarytechnology.org/libraries</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.lib-web.org/"><span style="font-size: 9pt;">lib-web.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.lindahall.org/"><span style="font-size: 9pt;">lindahall.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://link.springer.com/"><span style="font-size: 9pt;">link.springer.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.loc.gov/index.html"><span style="font-size: 9pt;">loc.gov/index.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.londonlibrary.co.uk/"><span style="font-size: 9pt;">londonlibrary.co.uk</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.maaref-foundation.com/english/index.htm"><span style="font-size: 9pt;">maaref-foundation.com/english/index.htm</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://manybooks.net/"><span style="font-size: 9pt;">manybooks.net</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ndl.go.jp/en/index.html"><span style="font-size: 9pt;">ndl.go.jp/en/index.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://onlinebooks.library.upenn.edu/"><span style="font-size: 9pt;">onlinebooks.library.upenn.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/"><span style="font-size: 9pt;">onlinelibrary.wiley.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://online.sagepub.com/"><span style="font-size: 9pt;">online.sagepub.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.rsl.ru/en"><span style="font-size: 9pt;">rsl.ru/en<br></span></a></font></span><a href="http://www.rsl.ru/en"><br></a><font size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.rsl.ru/en"><span style="font-size: 9pt;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);"><span style="line-height: 115%;"></span></font></span></a><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);"><a href="http://sciencebooksonline.info/" target="" title="">Science Books Online</a></font></font></span></font></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tulsalibrary.org/"><span style="font-size: 9pt;">tulsalibrary.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.ulib.org/"><span style="font-size: 9pt;">ulib.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br><br> </span><a target="_blank" href="http://vlib.org/"><span style="font-size: 9pt;">vlib.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.wdl.org/en/"><span style="font-size: 9pt;">wdl.org/en</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.web-books.com/"><span style="font-size: 9pt;">web-books.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://web.library.yale.edu/"><span style="font-size: 9pt;">web.library.yale.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.worldbook.com/"><span style="font-size: 9pt;">worldbook.com</span></a></font></span></p> </div></div></div>