چراغ ها گردآوری و تنظیم از : http://cheraghha.ir 2018-10-19T22:34:15+01:00 text/html 2014-11-23T18:27:08+01:00 cheraghha.ir حسن نورهمراه - سخنان تابناک امام علی (ع) http://cheraghha.ir/post/105 <div align="center"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#666600">امام علی (ع)</font><br></font><br><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font color="#336666">علم و دانش، قدرت است. هر کس به آن دست یابد، غلبه می یابد و هر کس به آن دست نیابد، زیر سلطه قرار میگیرد .251</font><br></font><br><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265825718/noorehamrah.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8265825718/noorehamrah.jpg"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>هیچ امتی رستگار نمیشود، مگر ضعیف بدون لکنت و ترس بتواند در آن جامعه&nbsp; حق خود را از قوی بگیرد.72<br><br>با مردم چنان معاشرت کنید که اگر مُردید برشما بگریند و اگر زنده ماندید با اشتیاق بسوی شما بیایند.5&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;<br>دلها همانند تن ها خسته مى شوند براى نشاط آن به سخنان تازه حکیمانه روى بیاورید.133<br><br>پایدارى زندگى به برنامه‏ ریزىِ درست و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح است.9<br>&nbsp;<br>&nbsp;همنشین و دوسـت، همانند وصله در لباس است، پس آن را هم شکل برگزین.49<br><br>خشم خود را فرو خور که من جرعه‌ ای خوش‌ عاقبت‌تر و گواراتر از آن ندیده‌ام.36<br><br>نصیحت کردن در حضور جمع ،خرد کردن و کوبیدن شخصیّت مخاطب است.103<br><br>شایسته است که برخورد عاقل با نادان، مانند برخورد طبیب با بیمار باشد.88<br><br>عالِـم زنده است گـر چـه مـرده باشد . نادان مرده است گر چه زنده باشد.65<br>&nbsp;<br>پیروزى به دور اندیشى است و دور اندیشى به استفاده از تجربه‏ هاست.102<br>&nbsp;<br>شما به عمل کردن آنچه مى دانید نیازمندترید تا آموختن آنچه نمى دانید.80<br>&nbsp;<br>زشتترین راستگویى ، تعریف انسان از خودش می‏باشد.57<br>&nbsp;<br>مؤمن از تنبلى به دور&nbsp; و پیوسته سرزنده است.143<br><br>برکت عمر در خوب انجام دادنِ کارهاست.94<br><br>به گفتار&nbsp; بنگرید و&nbsp; نه به گوینده&nbsp; آن.22<br>&nbsp;<br>مردم از نظر حقوق با هم برابرند.121<br>&nbsp;<br>آدم بدبین، همیشه بیمار است.104<br><br>اوج فضیلت ها ، دانش است.51<br><br>زبان مترجم عقل است.58</font></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br></font></div><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262194076/kashkool.gif" alt="" width="453" vspace="0" hspace="0" height="307" border="0" align="bottom"></div><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تجربه ها بهترین آموزگارند .225<br><br>عدالت برترین سیاست است.226<br><br>آدمى فرزندِ زمان خویش است .236<br><br>رهایى و نجات در اخلاص است .257<br><br>بهبود زندگى ، در گرو تدبیر است .237<br><br>قانع باش تا عزت یابی و عزیز گردى.249<br><br>یاد خدا داروى بیمارى ها روح است .256<br><br>تكبر در برابر شخص متكبر عین تواضع است.248<br><br>از هر دست بدهى ، با همان دست پس مى گیرى .242<br><br>هر روزی كه در آن خداوند نافرمانی نشود ، عید است.246<br><br>بدترین مردم كسى است كه خود را بهتر از دیگران بداند.241<br><br>آنچه بر زبان آدمى رانده مى‏شود ، نشان اندیشه اوست . 244<br><br>از دست دادن بینایى آسانتر است تا از دست دادن بینش.223<br><br>ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست میدارد. 254<br><br>هـر چه مـى‏دانى به زبان میاور که ایـن نشان نادانى است .245<br><br>عذر برادرت را بپذیر و اگر عذرى نداشت، عذرى برایش بتراش261 <br><br>با علما معاشرت كن تا علمت زیاد، ادبت نیكو و جانت پاك شود .234<br><br>فرصت هاى خوب را دریابید، زیرا فرصت ها همچون ابر مى گذرند.262<br><br>با دشمن دانای خود مشورت کن و از نظر دوست نادان خود بپرهیز.235<br><br>بپرهیز از خلف وعده كه آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود.258<br><br>هیچ کاری نیست ، مگر اینکه تو در آن به شناخت و آگاهی نیاز داری .259<br><br>خداوند ، رحمت کند مردى را که قدر خویش را بشناسد و از حدّ خود درنگذرد.240<br><br>هر گاه به تو خوبى شد، آن را یاد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى، آن را از یاد ببر.230<br><br>آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی در حالی که در درون تو جهان بزرگی نهفته است 250<br><br>هرکس تورا به چیزی که تَوانش را نداری مُکَلَّف سازد ، حُکمِ نافرمانیِ تو از خودش را صادر کرده است.227<br><br>علم و دانش، قدرت است .&nbsp; هر کس به آن دست یابد، غلبه می یابد و هر کس به آن دست نیابد، زیر سلطه قرار میگیرد .251<br><br>اى مردم! ابتدا احكام را یاد بگیرید، سپس تجارت كنید! به خدا قسم كه ربا در میان این امت ناپیداتر از حركت مورچه بر روى تخته سنگ است.238</font><br><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></font></div><p><font size="3" color="#666600">جهت ملاحظه منابع، مآخذ و متن عربی احادیث، با توجه به شماره ردیف آنها، <font color="#003300"><a href="http://golgoe.ir/post/15" target="" title="منابع و مآخذ">اینجا</a> </font>کلیک بفرمایید</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p><a href="http://welinks.ir" target="" title=""></a><a href="http://golgoe.ir/"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"></span></a></p></div> text/html 2014-01-16T03:50:02+01:00 cheraghha.ir حسن چراغ ها http://cheraghha.ir/post/83 <div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8146198200/haft_cheragh7.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8146198200/haft_cheragh7.jpg"><br><br></div><font size="2"><br></font><div align="right"><div align="right"><font size="2" color="#006600"><font color="#000000">1- برای آشنائی با هفت چراغ روی تصویر زیر کلیک کنید :<br></font></font><br><div style="text-align: center;" align="right"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8151883068/sana.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8151883068/sana.jpg"><br></a></div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div align="right"></div></a></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><br></font><div align="right"><font size="2">2&nbsp; - پیوندها به ترتیب الفبائی عناوین آنها آمده است . در مواردی که جلو آنها شماره ای گذارده شده ، روی شماره ها نیز کلیک بفرمایید.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></div></div></div><font size="2"> <br>3- علائم و اختصارات :<br><br>الف - " ر.ک " بجای " رجوع کنید به "<br>ب - " ج.ا.ا " ، بجای" جمهوری اسلامی ایران"<br>ج - "e "، پیوند منتخب به زبان انگلیسی است .</font> text/html 2013-08-11T03:30:04+01:00 cheraghha.ir حسن اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی http://cheraghha.ir/post/85 <font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA">انتخاب نام برای فرزند</span></a></font></font><br><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ebazaar-post.ir/" target="" title="">بازار الکترونیک شرکت پست ج.ا.ا</a><br></font></div></div></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://publictransport.tehran.ir/pages/103" target="" title="">برنامه ریزی سفر</a></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://portal.emdad.ir/fa/charity-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c" target="" title="">پرداخت اینترنتی ، کمیته امداد</a><br><a href="http://autotax.tehran.ir/Default.aspx?alias=autotax.tehran.ir/automobile&amp;" target="" title="">پرداخت اینترنتی&nbsp; ، عوارض خودرو</a><br><a href="http://www.weather.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">پیش بینی وضعیت هوا</span></span></a><br><a href="http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalConv.asp" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">تبدیل تقویم‌ها</span></a></font><br></div><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://sabtaresh.tpo.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت سفارشات واردات کالا</a><br><a href="http://atabat.haj.ir/Expired.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات</span></a><br><a href="http://ehda.ir/RegisterMember/UserRegiseter.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام اهدای عضو</a><br><a href="http://irvex.ir/signup" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام تالار مجازی بورس ایران</a><br><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/Default.aspx?tabid=41&amp;ctl=LoginRequestTimeLimited&amp;mid=384" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تبت نام&nbsp;<span dir="rtl" lang="fa">طرح ترافیک روزانه و هفتگی</span></a><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br>ثبت نام طرح ترافیک سالانه</a><a href="http://trafficlabel.tehran.ir/Default.aspx?tabid=41&amp;ctl=LoginRequestTimeLimited&amp;mid=384" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="fa">&nbsp;</span></a><br><a href="http://www.azmoon.org/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی</a><br><a href="http://ve.cbi.ir/TasReq.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثبت نام وام ازدواج</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://ebinews.com/news/53469/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7-%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" title="">خدمات الکترونیک بانک ها</a><font style="text-align: right;"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=63"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</span></span></a></font><br><a href="http://www.adliran.ir/" target="" title="">خدمات الکترونیک قضایی<br></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.epolice.ir/news.php#vazifeh" target="" title="">خدمات الکترونیک وظیفه عمومی</a><font style="text-align: right;"><br><a href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=425" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال</a></font><font style="text-align: right;"><a href="http://www.bymeh.com/eservice" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> </a><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">خرید اینترنتی بلیط : <br></span>&nbsp;<a href="http://www.payaneh.ir/fa/index.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> اتوبوس ،&nbsp;&nbsp;</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="https://www.raja.ir/" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">قطار</span></a> ، هواپیما : <a href="http://www.asemanbooking.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آسمان ،</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a href="http://ebooking.iranair.com/Booking" target="" title="">ایران ایر</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://ebooking.iranair.com/cgi-bin/Homa.dll/signin" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> ،</a><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><font color="#000000"><a href="http://www.mahan.aero" target="" title=""> <font color="#000000">ماهان</font></a></font><br></font><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=17" target="" title="">دریافت تسهیلات بانكی احداث واحد تولیدی&nbsp;</a><br><a href="http://www.ilenc.ir/" target="" title="">دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی</a><font style="text-align: right;">&nbsp;</font><a href="http://eservice.postcode.post.ir/" target="" title=""> </a><font style="text-align: right;"><br></font></font><div align="right"><font size="4"><a href="https://epostcode.post.ir/postcode/request" target="" title="">دریافت کد پستی</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://iran.gov.ir/" target="" title=""><font color="#000000">درگاه ملی خدمات دولت هوشمند</font></a></font></font></font><br></div><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a href="http://hmi.mrud.ir/HMI/SMA/index/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font></font><font style="text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a href="http://www.refahi.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سامانه اعلام حساب خانوار<br></a></font></font><div align="right"><font size="4"><a href="http://hmi.mrud.ir/sabaa/" target="" title="">سامانه اطلاعات بازار املاک ایران</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.tamin.ir/News/Item/1357/2/1357.html" target="" title="">سامانه اینترنتی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><font><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/57/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">سامانه پرسش و پاسخ الکترونیکی قوه قضاییه</span></a></font><br></font><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title="">سامانه رهگیری مرسولات سازمانی </a></font></font><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title=""><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">:</font></font><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><a href="http://ttsaipa.post.ir/" target="" title=""><span id="ctl00_contentMain_Label6" style="DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 20px; COLOR: #404040; FONT-SIZE: x-small; FONT-WEIGHT: normal; width: 864px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شناسنامه،کارت خودرو،گواهینامه ،مرسولات نظام وظیفه&nbsp; و ابلاغیه دیوان عدالت اداری</span></a></font></font><div><font size="4"><a href="http://e3.tax.gov.ir/Entrance/" target="" title="">سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><font><font><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></font></font><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=35" target="" title="">صدور پروانه بهره برداری</a><br><a href="http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&amp;type=20" target="" title="">صدور جواز تاسیس&nbsp;</a><font><font><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></font></font><font color="#000000"><a href="http://www.rca.gov.ir/" target="" title=""><font color="#000000">صدور گواهی</font> <font color="#000000">الكترونیكی ریشه<br></font></a></font></font></font><div><font size="4"><a href="http://www.mimt.gov.ir/general_content/752217-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C" target="" title="">میز خدمت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت</a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="text-align: right;"><a href="http://www.rca.gov.ir/default.aspx" target="" title=""></a><font><br><div style="text-align: center;"><li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/86"><font color="#993300">اطلاع رسانی -اقتصادی</font></a><br></font><br></li> <li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35"><font color="#993300">اطلاع رسانی</font> -<font color="#993300"> فرهنگی ، اجتماعی</font></a></font></li></div></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2013-08-11T03:24:48+01:00 cheraghha.ir حسن اطلاع رسانی -اقتصادی http://cheraghha.ir/post/86 <font size="3"> </font><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600"><font style="font-size: small;"></font>اشتغال:<br></font></div><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238); font-family: tahoma,verdana,arial;"><font size="3"><a href="http://www.jobiran.com/Pages/MY/?ID=NzQ%3d-gx45KElnTy0%3d&amp;SE=MQ%3d%3d-Yh62L2fcsbg%3d" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">&nbsp;بازار کار</font></a><br></font><div align="right"><div align="right"><font size="3">&nbsp;&nbsp; <font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000"><a href="http://www.karyab.net/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کاریاب</a></font></font></font></div></div></div><div style="text-align: right; background-color: rgb(247, 245, 238);"><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" size="3"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.rahnama.com/cat/index/id/36196/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">همشهری</span></font></a></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"></span><br><font face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">بازرگانی:</font><br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.irancode.ir/" target="" title="">اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات</a><br><a href="http://comtrade.un.org/" target="" title="">آمار تجارت جهانی/e</a><br><a href="http://www.behinyab.ir/" target="" title="">درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت</a><a href="http://www.irancode.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br></a><a href="http://www.iranamlaak.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سامانه اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور<br></a><a href="https://www.ntsw.ir/" target="" title="">سامانه جامع تجارت ایران</a><br><a href="http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=24254" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans">کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397</font> </a></font><br><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#cc6600"><font face="Mihan-Iransans">بانک و بیمه&nbsp;:</font><br></font><font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma, verdana, arial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://ebinews.com/" target="" title="">بانکداری الکترونیک - پایگاه خبری</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#000000"><a href="http://www.centinsur.ir/" target="" title=""><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیمه مرکزی</font></a></font></font></span></font><font style="font-size: small; font-family: tahoma,verdana,arial;"><span class="TextDecoration"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></font></font><span dir="rtl" style="font-size: small; text-decoration: none; font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC6600"><a href="http://new.tse.ir/" target="" title=""><font color="#CC6600">بورس اوراق بهادار تهران</font></a></font><br></span><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.iranecar.com/" target="" title=""><font color="#cc6600">پرتال خودرو کشور</font></a></font><br><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#cc6600"><font face="Mihan-Iransans">قیمت ها&nbsp;:</font><br></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma, verdana, arial">&nbsp;</font></span></font><a href="http://www.kitco.com/" target="" title=""><font face="tahoma, verdana, arial"> </font><font face="Mihan-Iransans">بورس جهانی طلا و فلزات</font></a><font face="Mihan-Iransans">/e</font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.boursekala.com/" target="" title="">بورس کالا</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><a href="http://124.ir/pages/main.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: tahoma,verdana,arial;">&nbsp; <font face="Mihan-Iransans">پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور</font></a></span></font><font face="tahoma, verdana, arial">&nbsp;</font><br><a href="http://www.tgju.org/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; قیمت روزطلا،سکه،نقره،ارز و کالاهای بورسی</span></font><font style="font-family: tahoma,verdana,arial;" color="#000000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font> </font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx?date=4/19/2008" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; نرخ ارز مرجع</a></font></font><font size="3"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC6600">مناقصه و مزایده&nbsp;:</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.ariatender.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها</font></span></a></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iets.mporg.ir/Help.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://www.parsnamaddata.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;پارس نماد</a><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iets.mporg.ir/Help.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;<font size="3"> پایگاه ملی مناقصات</font></span></a><br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-decoration: none;">&nbsp;</a><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title=""><font size="4"> هزاره</font></a><a href="http://www.hezarehinfo.net/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-decoration: none;"><font size="4"></font></a></font><div style="text-align: center;"><li><font color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/85"><font color="#993300">&nbsp;اطلاع رسانی</font>-<font color="#993300"> خدمات اینترنتی</font></a><br></font><br></li> <li><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35"><font color="#993300">اطلاع رسانی - فرهنگی ، اجتماعی</font></a><br><br></li> </div></font></div><font size="3"> </font> text/html 2013-08-11T02:43:15+01:00 cheraghha.ir حسن اطلاع رسانی - فرهنگی ، اجتماعی http://cheraghha.ir/post/35 <div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">الف - آموزشی :</font><br><a href="http://reshteha.roshd.ir/fields/fieldindex.html" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><a href="http://rasekhoon.net/article/show/140163" target="" title=""><font color="#000000">انتخاب رشته</font></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://rasekhoon.net/article/show/140163" target="" title=""><br></a><a href="http://cheraghha.ir/post/6" target="" title="">آموزش <br></a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.msrt.ir/fa/grid/146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C?page=1&amp;per-page=10" target="" title="">دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی</a> <br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://reshteha.roshd.ir/fields/fieldindex.html" style="color: rgb(0, 0, 0); ">معرفی رشته های دانشگاهی</a> &nbsp; - &nbsp; <a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1454" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">2</span></a><a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1454" target="" title=""><span><span style="color: black; "></span></span></a><span><span style="color: black; "></span><a href="http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=547:1389-01-30-14-48-36&amp;catid=50:1388-10-07-08-02-17&amp;Itemid=68"><span style="color: black; "></span></a></span><a href="http://www.gozine2.ir/modules.php?name=University" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><a href="http://www.gozine2.ir/Article/ViewArticleTopicArticles.aspx?ArticleTopicID=1455" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">معرفی دانشگاه ها</span></a>&nbsp; </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#cc6600"><br>ب - پزشکی ، خدمات درمانی&nbsp; و بیمه ها :</font></font></font><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://irteb.com/bimariha/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://irteb.com/bimariha/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">بانک اطلاعات بیماریها</span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranems.com/Pages/Main.aspx">پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.women.gov.ir/pages/profession.php"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><div style="text-align: justify; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=11084"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); " lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/6" target="" title="">پزشکی - سلامت</a> <a href="http://has9.ir/post/75" target="" title=""><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); " lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ، <a href="http://has9.ir/post/5" target="" title="">2</a><br><a href="http://irimc.org/SearchDoctor/?Lang=FA&amp;Lang=FA" target="" title="">جستجوی پزشک</a><br><a href="http://has9.ir/post/21" target="" title="">خواب<br></a><a href="http://has9.ir/post/11" target="" title="">خواص</a> ، <a href="http://has9.ir/post/10" target="" title="">2</a></font></div><div style="text-align: justify; "><font size="4"><a href="http://salamatdb.ir/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="" title="">داروخانه های تهران</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranhealers.com/dentist/"><br>دندانپزشکی</a><a href="http://saweb.behdasht.gov.ir/" target="" title=""><br>سازمان الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tebsonaty.mihanblog.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">طب سنتی</a></font><br></div><div style="text-align: justify; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.speechtherapist.blogfa.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">گفتار درمانی</span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tct.ir/pagecontent.php?rQV==wHQyMjMycDQ6IXZi1WduRWSldWYwxHQwAkOlBXeURnblRnbvNGfABDQ6UGc5RVZyVHdjVnc0NHfAZTN3gDQ6UGb0lGd"><br></a><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">گیاهان داروئی</span></a></font><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://his.ut.ac.ir/page.aspx?pageID=moshaver" target="" title="">مرکز مشاوره دانشگاه تهران</a><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span></a><a href="http://counseling.ut.ac.ir/index.aspx"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black" lang="AR-SA"><br></span></a><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=122" style="color: rgb(0, 0, 0); ">مشاوره سلامت</a></font><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.research.ac.ir/#"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور</span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.women.gov.ir/pages/profession.php"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://plant.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font></div></div><p style="text-align: justify; "> </p><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ج - دستگاهها ، مراکز دولتی و عمومی :</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://iran.gov.ir/execs" target="" title=""><font color="#000000">فهرست کامل دستگاه های اجرائی</font></a></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5a7baacf-8edb-4d36-a913-247e6769f3be">استانداری ها</a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cbi.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);">بانک مرکزی ج.ا.ا</a><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.centinsur.ir/" target="" title="">بیمه مرکزی ج.ا.ا</a></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5a7baacf-8edb-4d36-a913-247e6769f3be"> </a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="TextDecoration"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://fanavaran.tehran.ir/Default.aspx?tabid=63&amp;language=en-US">دفاتر الكترونیك شهر تهران</a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA">سازمان ثبت احوال کشور</span></a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.noet.ir/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">سازمان سنجش آموزش کشور</span></a><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=124" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شهرداری های کشور</font><br><br></span></a></font></font><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s1.picofile.com/file/7938394622/emamalihokomat.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/7938394622/emamalihokomat.jpg"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=124" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=124" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/" target="" title="">گمرک ج.ا.ا</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://calendar.ut.ac.ir/Fa/" target="" title="">مرکز تقویم دانشگاه تهران</a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www2.sso.ir/web/sso/addresses/ins" target="" title=""><br></a></font></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.epolice.ir/news.php" target="" title=""><span class="TextDecoration">پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی ج.ا.ا <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(شامل خدمات مراكز پلیس 10+)</span></span></a><br></font><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">وزارتخانه ها</span>:</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://www.medu.ir/fa/" target="" title="">آموزش و پرورش</a><br> <a href="https://www.ict.gov.ir/" target="" title="">ارتباطات و فناوری اطلاعات</a><br> <a href="http://www.mefa.ir/Portal/Home/" target="" title="">امور اقتصادی و دارایی</a><br><a href="http://www.mfa.gov.ir/" target="" title="">امور خارجه</a><br><a href="http://www.behdasht.gov.ir/" target="" title="">بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</a><br><a href="http://www.mcls.gov.ir/fa/home" target="" title="">تعاون ، کار و رفاه اجتماعی</a><br><a href="http://www.maj.ir/" target="" title="">جهاد کشاورزی</a><br><a href="http://www.justice.ir/home" target="" title="">دادگستری</a><br><a href=" http://www.mod.ir" target="" title="">دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a><br><a href="https://www.mrud.ir/" target="" title="">راه و شهرسازی</a><br><a href="http://www.mimt.gov.ir/" target="" title="">صنعت ، معدن و تجارت</a><br><a href="http://www.msrt.ir" target="" title="">علوم ، تحقیقات و فناوری </a><br><a href="http://www.farhang.gov.ir/Default.aspx" target="" title="">فرهنگ و ارشاد اسلامی</a><br><a href="http://www.moi.ir/" target="" title="">کشور</a><br><a href="http://www.mop.ir/" target="" title="">نفت</a><br><a href="http://www.moe.gov.ir/" target="" title="">نیرو</a><br><a href="http://msy.gov.ir/" target="" title="">ورزش و جوانان </a></font><br><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">د - دینی :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://atabat.haj.ir/Expired.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://noornameh.ir/post/13" target="" title="">اخلاق</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/17" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">اماکن زیارتی<br></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://noornameh.ir/post/17" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;"></span></span></a><a href="http://www.andisheqom.com/"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA">اندیشه قم</span></a></font><br><a href="http://has9.ir/post/16" target="" title="">پخش زنده اماکن مقدسه<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://has9.ir/post/16" target="" title=""><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">جهت یاب قبله</span></a></font><a href="http://has9.ir/post/105" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></span><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">حدیث </span></a><a href="http://noornameh.ir/post/16" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span></font></a><br><a href="http://noornameh.ir/post/14" target="" title="">دعا</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/18" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">زندگانی چهارده معصوم (ع) </span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right; "><font size="4"><a href="http://golgoe.ir/" target="" title="">سخن گو</a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/11" target="" title="">سوالات و احکام شرعی</a><a href="http://noornameh.ir/post/18" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><a href="http://noornameh.ir/post/10" target="" title="">علما و مشاهیر</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/8" target="" title="">صحیفه سجادیه</a><br><a href="http://noornameh.ir/post/20" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">قرآن<br></span></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://noornameh.ir/post/20" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a><a href="http://www.ghadeer.org/Home" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">مرکز اطلاع رسانی غدیر</span></a><br><a href="http://noornameh.ir/post/15" target="" title="">نهج البلاغه</a></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ه - زمین و زمان :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://gsi.ir/fa/contents/0076/0076-0002/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.%D9%87%D8%A7%D9%89.%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C..%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="" title="">اطلس های زمین شناسی ایران</a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زلزله </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">:</span><br><a href="http://www.earthquake.ir/index.php" style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایگاه اطلاع رسانی زلزله</a><br><a href="http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرکز</span></span><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">لرزه‌نگاری</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">کشوری</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">،</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">موسسه</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">ژئوفیزیک</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">دانشگاه</span><span style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">تهران</span></font></a><br><a href="http://www.gsi.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران</span></a><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.timeanddate.com/worldclock/">ساعت کشورها و شهرهای جهان</a><br>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">نقشه :</span><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://map.tehran.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span>&nbsp;نقشه تهران</a></font><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><span style="color: black; ">&nbsp;<a href="http://www.iranview.com/index.aspx?tm=4&amp;map=view&amp;bakx=5252&amp;baky=4648&amp;baklayer=map">نقشه جامع راههای ایران</a></span></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="2" color="#cc6600"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و - سفر و خدمات مربوطه :</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tehranmetro.com/Scheduling.aspx?pid=17" target="" title=""><br></a><a href="http://tehrantrafficmap.ir/" target="" title="">سامانه مسیر یاب</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.tehranmetro.com/Scheduling.aspx?pid=17" target="" title=""><br></a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فرودگاه ها</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); "> :</span></font></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<a href="http://www.airport.ir/Pages/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7.aspx">اطلاعات تماس فرودگاه های كشور</a></span></span></span></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;تابلو اطلاعات پرواز :</span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; " dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.ikac.ir/flight-status" target="" title=""> پروازهای خروجی فرودگاه امام</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.ikac.ir/flight-status" target="" title=""> پروازهای ورودی فرودگاه امام</a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://mehrabad.airport.ir/schedule" target="" title=""> پروازهای خروجی فرودگاه مهر آباد</a></span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><a href="http://213.207.200.11/dailyda.asp" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://mehrabad.airport.ir/schedule" target="" title="">پروازهای ورودی فرودگاه مهر آباد&nbsp;</a></span></span></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/112" target="" title=""><br></a><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title=""><font color="#000000">گردشگری ، دفاتر مسافرتی و تورها</font></a><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title=""><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></font></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://traffic.tehran.ir/Portals/0/Image/tarhTraffic-large.jpg" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA">محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران</span></span></a><br></font><br><font size="2" color="#cc6600"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ز- رسانه و همایش :</font><br></font></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="3" face="Mihan-Iransans">سمینارها و همایش ها :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://www.civilica.com/Calendar.html"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تقویم همایشها و سمینارها</span></span></a><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bahamayesh.com/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp; فهرست همایش ها و کنفرانس ها</span></a></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.attendconference.com/" target="" title="">&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کنفرانس </span></span></a>ها/ e<br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.iranconferences.ir/">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرجع همایشهای داخلی و خارجی</a><br></font><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600"><font>ح - قوانین و مقررات</font> :</font></font><font size="2"><font face="Tahoma"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.hvm.ir/lawfehrest.asp?select=all&amp;select2=2"><font size="2"><br></font></a><a href="http://www.hvm.ir/LawFehrest.aspx" target="" title=""><font size="2"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بانک جامع قوانین و مقررات کشور</font></font></span></font></font></a></font></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.dastour.ir/default.aspx">پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور</a></font><br> <font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.intamedia.ir/default.aspx" target="" title="">پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی</a><a href="http://www.intamedia.ir/laws/showsearch.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><font color="#000000"><a href="http://www.rrk.ir/Laws/" target="" title=""><font color="#000000">جستجو در روزنامه رسمی کشور</font></a></font></font></font><br><font size="3"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://law.dotic.ir/AIPLaw/t_searchsimple.do" target="" title=""><font color="#000000">جستجو در سامانه</font> <font color="#000000">ملی قوانین و مقررات کشور</font></a></font></font></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://tarh.majlis.ir/?SearchRules" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></a></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc6600">ط - گزارش ها و نشریات :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: black; "></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp; <a href="http://journals.research.ac.ir/" target="" title="">بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور</a><br>&nbsp;<a href="http://www.magiran.com/magabc.asp?l=1&amp;FC=0&amp;page=2" target="" title=""><font size="4"> بانک اطلاعات نشریات کشور</font></a><br>&nbsp; <a href="http://amar.sci.org.ir/" target="" title=""><font size="4">پایگاه نشریات مرکز آمار ایران</font></a><br><a href="http://journals.ut.ac.ir/" target="" title="">&nbsp; سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران</a><br></font><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><br>ی - سایر :<br>&nbsp; <br>&nbsp; <a href="http://welinks.ir/post/140" target="" title="">پیوندان <br></a></font></font><br><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600">&nbsp; <font color="#000000"><a href="http://welinks.ir/post/156" target="" title="">پیوندها در سایت ها</a><a href="https://www.flightradar24.com/60,15/6" target="" title=""><div style="text-align: right; "><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#000000"><br></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: right; ">&nbsp; هواپیماهای حاضر در آسمان</div></a></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font size="2"><font size="4" color="#CC6600"><font color="#000000"></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: right; "><font size="2">&nbsp;&nbsp; </font><font size="4"><a href="http://welinks.ir/post/155">خبر و رسانه</a></font><h2><br></h2><font size="2"></font><div style="text-align: center;"><li><font size="2"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/85"><font color="#993300">اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی</font></a><br><br></font></li> <li><font size="2"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/86"><font color="#993300">&nbsp;اطلاع رسانی -اقتصادی</font></a></font><br></li></div><div style="text-align: center;"><font style="text-align: right;"><br></font></div></div></div> text/html 2011-04-21T03:00:29+01:00 cheraghha.ir حسن آموزش http://cheraghha.ir/post/6 <div align="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="decoded" alt="http://s2.picofile.com/file/7722197418/amozesh.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/7722197418/amozesh.jpg"></div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; "><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="center"><font size="3" color="#006600"><font size="4">&nbsp;چه خوش گفت پیغمبر راستگوی &nbsp; &nbsp;&nbsp; ز گهواره تا گور دانش بجوی</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br></div><font size="2">&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><div style="text-align: right;" align="center"><font style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" size="3" face="Mihan-Iransans">الف، آموزش</font><font style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" size="3" face="Mihan-Iransans"> تحصیلی:</font><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></span><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://osol3.blogsky.com/" title="">اصول حسابداری 3 و صنعتی 2</a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br><a href="http://m-mirzadeh.blogfa.com/" title=""><span style="color: black;">آمار SPSS</span></a></span></font><font face="Mihan-Iransans"> <br><a href="https://ocw.mit.edu/index.htm" target="" title="">آموزش آنلاین دانشگاه ام آی تی</a> , <a href="https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/" target="" title="">2</a><br></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://online.stanford.edu/" target="" title="">آموزش آنلاین دانشگاه استنفورد</a><br></font></font><a href="http://www.analyzemath.com/PrecalculusTutorials.html" target="" title="">آموزش جبر پیشرفته-e</a></font></font></p><div><font size="4"><a href="https://www.edx.org/" target="" title="">آموزش دانشگاهی/e</a></font></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://argp.mihanblog.com/" target="" title="">بانک سوالات امتحانی</a><a href="http://www.chap.sch.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>پایگاه كتابهاى درسى<br></span></a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.chap.sch.ir/" target="" title="">درس افزار دانشگاه صنعتی شریف<span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></a><a href="http://arammath.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"><br>ریاضی</span></a><a href="http://www.mathtower.org/" title=""><span style="color: black;"></span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://eamoozesh.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span><a href="http://www.jamdanesh.ir/" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&amp;id=1647" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><br></font></div><font size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://cheraghha.ir/post/tag/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=343&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);">شبكه رشد</a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://blog.chemyazd.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span><a href="http://science-class.blogfa.com/" title="" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>علوم</a><br><a href="http://oloomejam.blogfa.com/" target="" title="">علوم تجربی شهرستان جم</a></font><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: right; "><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(153, 0, 0); " size="2"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);">ب</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">، آموزش رایانه و مطالب ذیربط :</font></font><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font face="Mihan-Iransans"><br> </font></span><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: black;"><a href="http://excel.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; ">اکسل</span></a></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br> <a href="http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0000.html" title=""><span style="color: black; ">آموزش پایگاه داده<br></span></a><a href="http://faragiri.com/" target="" title="">آموزش مجازی</a><br> <a href="http://cloobit.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; ">رایانه از مبتدی تا پیشرفته</span></a></span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.7alma.blogsky.com/" title=""><span style="color: blue; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "> </span></span></a><span style="color: black; "></span></span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"><br><font size="4">ج، آموزش زبان :</font></span></font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.emdad.ir/central/amoozesh/german.asp" target="" title=""><br></a><font size="4"><a href="http://deutschers.blogfa.com/" target="" title="">آلمانی<br></a></font></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><a href="http://german-learning.blogfa.com/" target="" title="">آموزش زبان آلمانی </a>, <a href="https://b-amooz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/" target="" title="">2</a></font></font></font></p><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans">انگلیسی :<br><a href="https://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm" target="" title="">&nbsp;&nbsp; آزمون تافل/e</a><br><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: black; "><a href="http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm" target="_blank">&nbsp;&nbsp;<font size="4"> الفبای فونتیک با تلفظ/e </font></a></span></span><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.zabanejam.blogfa.com/" target="" title=""><br>&nbsp;&nbsp; انگلیسی راهنمایی جم</a><a href="http://english10000.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><span style="color: black;"><a href="http://www.education.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; "><br>&nbsp;&nbsp; انگلیسی و اصول و روش ترجمه</span></a></span><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://salamzaban.com/" title=""><br></a></font></div><div style="text-align: right; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4"><a href="https://www.eslfast.com/" target="" title=""> 365 داستان کوتاه انگلیسی/e</a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://salamzaban.com/" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلام زبان</a><br><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://ell.blogsky.com/" title=""><span style="color: black; ">&nbsp;&nbsp; یادگیری زبان انگلیسی</span></a></span><br>عربی :<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sahrainfo.mihanblog.com/" target="" title=""> آموزش درس عربی<br></a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.eduarabic.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; ">&nbsp; &nbsp; عربی<br></span></a><span style="color: black; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/00-DDT/mokaalemeh_arabi_ziyaarati_maaroof_01.html#_Toc163445151" target="" title="">مكالمه عربی؛ ویژه سفرهای زیارتی</a></span><a href="http://www.eduarabic.blogfa.com/" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://adel-ashkboos.mihanblog.com/" target="" title=""> &nbsp; &nbsp; نام شناسی و ریشه واژه ها</a><br><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://faranse.blogsky.com/" title=""><span style="color: black; ">فرانسه</span></a></font><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">د - آموزش مهارت ها :</font></span><font size="5" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><span style="color: black;"><a href="http://ashpazi-irani.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; ">&nbsp;آشپزی </span></a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://varenaa.blogfa.com/" title=""><span style="color: black; "></span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></font><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.tebyan.net/film/Category/19869" target="" title=""><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span><font color="#000000">آشپزی و شیرینی پزی </font></a><br></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://softelectronic.mihanblog.com/" target="" title="">آموزش برق و الکترونیک</a><br></font></div><div style="text-align: right; "><br><font size="4"><a href="http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="">آموزش دفاع غیر عامل - نطامی</a></font></div><div style="text-align: right; "><font size="4"><a href="https://edu.gcfglobal.org/en/" target="" title=""><br>آموزش مهارت ها/e</a></font></div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: right; "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=281&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="" title="">تایپ فارسی</a></font><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.gerdavari.com/" title=""><br>تعمیر خودرو</a> <span style="color: black;"><br><a href="http://dress118.mihanblog.com/" target="" title="">خیاطی</a></span><span style="color: black;"><a href="http://www.studygs.net/persian" target="_blank"><br>مهارت های مطالعه و یادگیری</a></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3">ه - آموزش های دینی :<br></font></font></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="4"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/554/91517" target="" title="">آموزش دین</a></font><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; "><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"></font></font></span></font><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="4"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aamoozesh_quran_moogehi_fehrest.html" target="" title="">آموزش قرآن</a></font><br><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="1"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.quranetratschool.ir/index.aspx?id=5810" target="" title="">آموزش مجازی تدبر در قرآن</a><a href="http://www.al-darss.org/mozoei/INDEX_t.HTMl" target="_blank"><br>دروس حوزه علمیه</a></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://quran.roshd.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=11a7a8db-da84-4c79-82fe-a54dc28da387" target="" title="">قرآن -دوره های آموزشی</a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.rasekhoon.net/weblog/beiragh/index.aspx" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://www.rasekhoon.net/weblog/beiragh/index.aspx" target="_blank"><span style="color: black; "></span></a><br> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://www.eshia.ir/feqh/" target="" title="">مدرسه فقاهت</a><a href="http://hadj.ir/fa/Data/am/leader/index.php.htm" target="_blank"> </a></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://hadj.ir/fa/Data/am/leader/index.php.htm" target="_blank"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><br></a></span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 102, 0); "><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(153, 0, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans">و - سایر :</font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nejatgar.com/" target="" title="">امداد و نجات - آموزش</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 115%;"> </span></font><span style="color: black;"><a href="http://baseball.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black;"></span></a></span></font><font size="4"><a href="https://www.ed2go.com/" target="" title=""><div style="text-align: right;">آموزش آنلاین/E</div></a></font><a href="https://www.ed2go.com/" target="" title=""><div style="text-align: right;"><br></div></a><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tse.ir/amuzesh.html" target="" title="">آموزش بورس</a></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://www.emdadgar.com/learnfa.htm" target="" title="">آموزش کمک های اولیه</a><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><a href="http://www.hvm.ir/Fehrest.aspx?select=Education&amp;select2=simple" target="" title="">آموزش های حقوقی</a></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://footballcoach.mihanblog.com/" target="" title=""><br>دانشکده فوتبال</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://baseball.mihanblog.com/" title="">&nbsp; </a></font><br><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" title=""><span style="color: black;"></span></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=540&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" title=""><span style="color: black; "></span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ali-shahdoost.blogfa.com/" target="" title="">دوربین مداربسته<br></a></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ali-shahdoost.blogfa.com/" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://tv7.ir/" target="" title="">شبکه آموزش صدا و سیمای ج.ا.ا </a></font></font><span style="color: black;"></span><span style="color: black;"></span><a href="http://www.100topeducation.com/" title=""><span style="color: black; "><br>صد سایت برتر آموزشی/e</span></a><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://type1diabetes.persianblog.ir/post/199/"><span style="color: black; "></span></a></span><span style="color: black;"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://amuzeshnezami.mihanblog.com/" title=""><span style="color: black; "></span></a></span><span style="color: black;"></span></font><br> </div></div></div> text/html 2011-04-16T04:46:47+01:00 cheraghha.ir حسن دانستنی ها ، آیا می دانید ؟ http://cheraghha.ir/post/36 <div style="text-align: center;"> <font style="color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></div><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000">الف - فراز های منتخب</font><br></span><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA"><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4" color="#006600">1- دنیای بزرگ وجود شما :</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مغز یک انسان در طول یک روز بیشتر از تمام تلفن های جهان به سلول ها پیام عصبی میفرستد.<br>تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود 50 هزار سلول بدنتان میمیرد و سلولهای جدید جایگزین آن می شود </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدن انسان یکی از پیچیده ترین دستگاه های عالم خلقت است و تاکنون هیچکس به همه اسرار بی شمار آن پی نبرده و نخواهد برد.</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA">قلب شما </span><span style="font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="AR-SA">در طـول یـک ساعت&nbsp; آنقدر سخت کار می کند کـه مــی تـــوانــد انرژی حمل یک جسم یک تنی به اندازه یک کیلومتر از سطح زمین را تامین کند.<br>قلب در هر روز تقریبا 18 هزار لیتر خون در بدن به جریان می اندازد .<br>ما یک داروخانه کامل در بدن خود داریم و می توانیم هر دارویی را در بدن تولید کنیم.<br>شبکه چشم انسان ۱۳۵ میلیون سلول احساس ، معادل یک دوربین 135 مگاپیکسل دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را عهده دار هستند .<br>حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص ده هزار بوی متفاوت است .&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>طول رشته های عصبی بدن انسان 50هزار کیلومتر و طول رگهای آن 560هزار کیلومتر است .<br></span><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA">در هـر 3 سانتی متـر از پوست، 4 هزار بافت عصبی، 1300 سـلول عصبی، 10 غده عرق، 3 میلیون سلول، و 3000 رگ خونی وجود دارد .</span></font><span style="font-size: 10pt; " dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان نیز&nbsp; وجود دارد .<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">در کلیه ها 200 میلیون کانال وجود دارد.</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای بیان هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می شوند ؟</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">عضلات تمرکز کننده ی چشم ها روزی 100 هزار بار حرکت می کنند .</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>در داخل ریه ها بیش از 300000 میلیون مویرگ خونی کوچک قرار دارد که اگر پشت سر هم چیده شوند طول آنها بالغ بر2400 کیلومتر خواهد بود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <br><font size="4" color="#006600">2- جهان شگفت انگیز :</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">۲۰۰میلیون موحود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها میباشد . </font><font face="Mihan-Iransans"><br>در هر قطره&nbsp; آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد .<br>بلندترین صدای جهان، صدای گردش زمین به دور خودش می باشد و آنقدر شدید است که اگر ما بشنویم فورآ خواهیم مرد .<br>وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید.<br>کرۀ زمین در واقع کاملا دایره ای نیست بلکه از دو طرف قطبین، کمی پهن تر است .<br>۲۲۵ میلیون سال طول میکشد که کهکشان راه شیری یکبار دور خود بچرخد .<br>یک سیاهچاله در کهکشان راه شیری وجود دارد که هر ثانیه 1000 بار دور خود&nbsp; میچرخد .<br>وزن یک قاشق چایخوری از سیاه چاله ها دو میلیارد تن است .<br>وزن کل موریانه هاى جهان ۱۰ برابر وزن کل انسانها است .<br>مورچه ها نمیخوابند .<br>در جهان بیش از ۵۵ هزار گونه مورچه وجود دارد .<br>پروانه از ۱۱ کیلومتری بو را حس میکند .<br>حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است .<br>۳۵۰هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد .<br>یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه ۱۰۰۰ بار بال میزند .<br>هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی میباشد .<br>لاشخورها قادرند یک موش کوچک&nbsp; را از ارتفاع ۴ کیلومتری ببینند ؟<br>شتر میتواند در عرض ۳ دقیقه ۲۰۰ لیتر آب بخورد .<br>گنجشک ۳۵۰۰ پر در بدنش دارد که میتواند در سرد ترین روز حرارت بدنش را به ۴۱ درجه برساند . <br>تاکنون بیش از ۴۰ هزار نوع ماهی در جهان شناخته شده است .<br>زنبورها برای جمع کردن ۱ کیلو عسل باید شهد ۱۰میلیون گل را جمع آوری کنند .<br>حلزون میتواند سه سال بخوابد .<br></font><br>&nbsp;<font size="4" color="#006600">3- سلامتی ، بهداشت و درمان :</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">استرس تا ۵ برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد.</font><font face="Mihan-Iransans"><br>تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است .<br>خواب کمتر از ۶ و بیشتر از ۸ ساعت خطر ابتلا به دیابت را افزایش میدهد .<br>پژوهشگران میگویند ؛ کم خوردن نه تنها میتواند سلامت جسمی را تقویت&nbsp; کند ؛ بلکه به ویژه در افراد سالخورده تر ، حافظه را نیز تقویت میکند.<br>بیشتر سر دردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آب است .<br>محققان می گویند دو روز آهسته دویدن در هفته میتواند بطور چشمگیری حافظه را بهبود بخشد .<br>محققان دانشگاه کمبریج انگلیس نشان دادند که دویدن، موجب رشد صدها هزار سلول جدید در منطقه ای از مغز می شود که با شکل حافظه و جمع آوری خاطرات مرتبط است .<br>اگر قصد دارید فشارخون خود را اندازه گیری نمائید، حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری ، از فعالیت های شدید، خوردن غذای سنگین، دارو، نوشیدن قهوه و کشیدن سیگار خودداری کنید . <br>خنده موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود .<br>در حدود یک سوم سرطانهایی که در نهایت منجر به مرگ میشوند با آنچه که میخوریم در ارتباطند <br>پیشانى انسان مرکز دماى بدن اوست و اگر شما دماى پیشانیتان را تغییر دهید دماى بدنتان به همان انداره تغییر میکند .<br></font><br><font size="4" color="#006600">4- سایر:</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">نقره صد ها بار بیش از مواد ضدعفونی کننده قویتر است و 650 نوع میکروب را از بین می برد !</font><font face="Mihan-Iransans"><br>برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی می توانید یک عدد سیب را درون سبد آن قرار دهید ؟<br>سی برابر مردمی که امروزه در سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون هستند .<br>سالانه 25 میلیون نفر در جهان از گرسنگی میمیرند .<br>اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچوقت تمام نخواهد شد.<br>برای تولید یک لیتر بنزین بیست و سه و نیم تن گیاه در گذشته مدفون شده است<br>تلویزیون در حالت نیمه خاموش به اندازه یک لامپ 20 واتی برق مصرف میکند .</font><br></span><br><span lang="FA"><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#660000"><span style="font-size: 10pt; "><font size="4">ب - پیوندهای منتخب :</font></span></font></div></div><span lang="FA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "></span></span></span><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; ">&nbsp;<a href="http://www.koodakan.org/Crux/danestani//" style="color: rgb(0, 0, 0); ">دانستنیها (سایت کودکان)</a><a href="http://www.moshaver129.ir/tabid/59/Default.aspx"><span style="color: black; "><br></span></a></span></span></span></font><a href="http://www.mohammad2008asemi.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><font size="2"><a href="http://www.mohammad2008asemi.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); ">دانستنی های دانش آموزان<br></a></font></span></span></font><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "></a><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"><a href="http://adroit.mihanblog.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2">دانستنی های علمی</font></a></span></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><span lang="FA"></span></span><font style="color: rgb(255, 102, 0); "><font style="color: rgb(102, 51, 0); "><font><br></font></font></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993300"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/79"><font color="#993300">&nbsp;دانستنی های علمی</font></a></font></div> text/html 2011-04-16T04:12:39+01:00 cheraghha.ir حسن دانستنی های علمی http://cheraghha.ir/post/79 <p class=" "><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(102, 0, 0);"><font size="4">1- دانشنامه و دائرة المعارف :</font></span></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://wiki.ahlolbait.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه اسلامی</span></a><a href="http://www.qurancity.ir/tabid/258/Default.aspx"><span style="color: black; "></span></a><u><br> </u><a href="http://www.hawzah.net/fa/Subjects.html?AssetID=0&amp;SubjectId=0&amp;UrlSubject=Subjects.html&amp;UrlItem=ItemList.html&amp;Mode=tree"><span style="color: black; ">دانشنامه پایگاه حوزه</span></a><a href="http://www.theghlain.com/site/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دانشنامه ثقلین</a><a href="http://www.encyclopaediaislamica.com/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه جهان اسلام</span></a><a href="http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C"><span style="color: black; "></span></a><u><br> </u><a href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0"><span style="color: black; ">دانشنامه رشد</span></a><a href="http://www.haftaseman.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه ستاره شناسی ایران</span></a><a href="http://www.isa.ir/enc/"><span style="color: black; "></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://wikifeqh.ir/wiki/index.php"><br></a><a href="http://wikifeqh.ir/" target="" title="">دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی</a><a href="http://www.smsm.ir/"><span style="color: black; "><br>دانشنامه مرجع مهندسی ایران</span></a><a href="http://www.maarefquran.com/Files/links/main.php"><span style="color: black; "><br></span></a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C" target="" title="">ویکیپدیا ، دانشنامه آزاد</a><u><br> </u><a href="http://www.srco.ir/whyhow/default.htm"><span style="color: black; ">دایرة المعارف کامپیوتر</span></a><u><br> </u><a href="http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx"><span style="color: black; ">دایرة المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی </span></a><u><br> </u><a href="http://www.mountainzone.ir/aboutfa.htm"><span style="color: black; ">دایره المعارف کوه های ایران</span></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000">2-دیکشنری ، لغت نامه و فرهنگ واژگان</font></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#660000"> :</font></font><font size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.beparsi.com/?k=1"><br></a><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.beparsi.com/?k=1" style="color: rgb(0, 0, 0); ">پارسی گویی</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://loghatnaameh.org/" target="" title=""><br></a></font><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.ariadic.com/">دیکشنری آریا</a><span><a href="http://www.farsidic.com/default.aspx"><span style="color: black; "><br></span></a><a href="http://www.farsidic.com/" target="" title="">دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس/مترجم متون به زبانهای مختلف</a></span><a href="http://www.mjsoft.ir/dic/Default.aspx" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><a href="http://dic.abadis.net/" target="" title="">دیکشنری آنلاین</a><a href="http://www.hooshyar.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دیکشنری آنلاین هوشیار</a><a href="http://www.babylon.com/free-dictionaries/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>دیکشنری بابیلون</a>&nbsp;/e</font><font face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.azarseek.com/"><span lang="FA"></span></a></font></font><a href="http://dictionary.cambridge.org/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></a><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><a href="http://pdictionary.com/" target="" title=""><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دیکشنری تصویری/ e</font><br></font></a></font>دیکشنری کمبریج&nbsp;&nbsp;/e<a href="http://www.farsi123.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فارسی 123</a><a href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فرهنگ اصطلاحات و واژگان سینمائی</a><a href="http://farsilookup.com/p2e/?lang=fa" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>فرهنگ واژگان فارسی به فارسی ، انگلیسی به فارسی و بالعکس</a><a href="http://www.loghatnameh.de/searchWord.do" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>لغتنامه فارسی - آلمانی و بالعکس</a><a style="color: rgb(0, 0, 0); " href="http://www.parstranslator.net/far/translate.htm"><br>مترجم پارس</a></font></font><font size="4"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#660000">3- سایر :</font></font><a href="http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=77" style="color: rgb(0, 0, 0); "><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">اطلس کلان شهر تهران</font></a><br></p><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/36"><font color="#993300">&nbsp;دانستنی ها</font><font color="#990000"> ، آیا می دانید ؟ </font></a></font><br></font></div> text/html 2011-04-15T18:51:14+01:00 cheraghha.ir حسن چراغ کتاب و کتابخانه http://cheraghha.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><br><br><font color="#990000"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8260635168/cheraghha_ir.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/8260635168/cheraghha_ir.jpg"><br></font><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(204, 102, 0);">جستجو در :</span></font></p> <p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://isil.nlai.ir/endUserSearch.aspx"><span style="color: black;">بانک اطلاعاتی کتابخانه های ایران</span></a><span style="color: black;"></span><a href="http://www.islamicdatabank.com/farsi/f_default.asp"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://www.lib.ir/LibView/default.aspx" target="_blank"><span style="color: black;"><br> پایگاه اطلاع رسانى كتابخانه‌های ایران</span></a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://ketabeqom.com/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پایگاه اطلاع رسانی کتاب قم<br></span></a><a href="http://www.inlm.ir/" target="" title="">درگاه کتابخانه ملی پزشکی کشور</a></font><br><a href="http://www.lib.ir/LibView/default.aspx" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a><a href="http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicSimpleSearch.do?command=NEW_SEARCH&amp;classType=0&amp;pageStatus=0" target="_blank"><span style="color: black;">سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهـوری اسلامی ایران</span></a><br></font></p><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><div style="text-align: right; "><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://lib.qhu.ac.ir/" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کتابخانه الکترونیکی علوم حدیث</span></font></a><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2"><a href="http://ketab.roshd.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=67c51fd5-9b05-4fbd-893f-13fcffda04a4" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه آموزشگاهی - رشد</span></a></font><font size="2"><br></font></font><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.irandoc.ac.ir/library/library.html" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران</span></a></font></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c37af548-90c3-497e-933e-ba01f622fa1d"><span style="color: black;">كتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی</span></a><a href="http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c37af548-90c3-497e-933e-ba01f622fa1d"><span style="color: black;"> تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</span></a><a href="http://www.feghlib.com/Per/Default.aspx"><span style="color: black;"><br></span></a><a href="http://feghlib.ir/" target="" title="">کتابخانه تخصصی فقه و اصول</a><a href="http://lib.isca.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll"><span style="color: black;"></span></a></font><br><div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://lib.irc.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما</span></a></font></div></div><div style="text-align: right; "><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://lib.rihu.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll" target="" title="">منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="1"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://search.library.ripi.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll" target="_blank"><span style="color: black;">منابع کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه صنعت نفت</span></a><a href="http://mrclib.majlis.ir/web/guest/search?p_p_id=DigLib_Search&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_" target="_blank"><span style="color: black;"></span></a></font><a href="http://simorgh.cgie.org.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebPortal.dll/Login?LANG=0&amp;SPN=DEFAULT&amp;DPN=LOGIN&amp;DBLANG=0&amp;USERKIND=1" target="_blank"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><font face="Mihan-Iransans"><br>منابع مرکز اسناد و كتابخانه مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى</font></span></a></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "></span></span></font><a href="http://www.lib.ir/library/773/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87/search" target="" title=""><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "><font face="Mihan-Iransans">منابع مرکز اسناد و كتابخانه مركزی قوه قضاییه</font></span></font></font></font></span></span></font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: rgb(204, 102, 0); "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="1"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "></span><br></font></font>کتابخانه:&nbsp;</font> </span></span><a href="http://historylib.com/Site/Default.aspx"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; "></span></a><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.aviny.com/Library/ahlebeyt/index.aspx" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه ائمه اطهار علیهم السلام</span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://historylib.com/" target="" title="">کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران</a><a href="http://historylib.com/Site/Default.aspx"><span style="color: black;"><br></span></a></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><a href="http://www.lpis.ir" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه</font></a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://bookbankma.blogfa.com/cat-69.aspx" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه شیعه</span></a></font><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.askquran.ir/downloads.php" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه کانون گفتمان قرآن</span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://library.irost.ir/" target="_blank"><span style="color: black;">کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران </span></a><a href="http://library.ut.ac.ir/persian/home/"><span style="color: black; "><br></span></a><a href="http://library.ut.ac.ir/" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه مركزی، مرکز اسناد و تامین</font> <font color="#000000">منابع علمی دانشگاه تهران</font></a></font><a href="http://library.ut.ac.ir/" target="" title=""><br></a><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://lib.iut.ac.ir/" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه مركزی</font><font color="#000000"> دانشگاه صنعتی اصفهان</font></a></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://ketaab.iec-md.org/index.html" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه معارف اسلامی ، مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن</span></a></font></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&amp;func=display&amp;pid=37" target="" title=""><br></a></font><font size="2"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/digar_ketaabkhaanehhaa.html" target="" title=""><font color="#000000">کتابخانه های آنلاین معارف اسلامی</font></a></font></font></font><a href="http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&amp;func=display&amp;pid=37" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br><br></span></font></a></font><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8150035700/reading.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8150035700/reading.jpg" width="361" height="272"></div><font size="3"><br><br></font></div><div style="color: rgb(153, 0, 0); text-align: right;"><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب و کتابخانه الکترونیکی :</font><br><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=103089" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">کتابخانه الکترونیکی تبیان</font></span></a></font><br><div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; "><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.wdl.org/en/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه دیجیتال جهانی/e</span></a><br><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/home/" target="" title="">کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت علیهم السلام</a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://www.did.ir/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابخانه دیجیتالی دید</span></a></font><br><a href="https://thesaurus.isca.ac.ir/" target="" title="">منابع الکترونیکی مدیریت علوم اسلامی</a><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://www.mihanbook.ir/" target="" title=""><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">میهن بوک</span></a></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);" size="1"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="1"><span style="line-height: 115%;"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><br></span></font></div></div></div></div><p style="color: rgb(153, 0, 0); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; "> </span></p> <p style="text-align: right;"><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;">دانلود رایگان :</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.motahari.org/asaar/books.htm"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><br></span></a><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.motahari.org/Ketabha.html" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; line-height: 115%;"></span></a></font></span><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://www.farsibook.blogfa.com/"><span style="color: black;"><br>پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی</span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.downloadbook.org/" target="" title=""><br></a></font></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0); "><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.downloadbook.org/" target="" title="">دانلود کتب الکترونیکی</a></font></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><br><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"></span></font></a><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://monshizadeh.org/M-book.html"><span style="color: black;"></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابهای دانشگاهی ( پیام نور )</span></a></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://ketab.blogfa.com/"><span style="color: blue;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">کتابنمای جهانی</span></span></a></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 115%; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://1payamenur.persianblog.ir/post/18/"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></span></font><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br>سایر</font></font></span><font face="Mihan-Iransans"> :</font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " href="http://www.nosabooks.com/WebUI/Home.aspx" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans">آرشیو کتب نوسا</font></font></span></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2eee3dc1-b0ef-4b40-82a1-7adf28839bb6" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "></span></a></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.ketab.ir/HomePage.aspx?TabID=3571&amp;Alias=ketab&amp;Lang=fa-IR&amp;site=ketab" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></a><a href="http://www.ketab.ir/" target="" title="">خانه کتاب</a></font><a href="http://www.ibna.ir/vsdg.h9krl5a51ak4.qrap19znz.html" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><br>خبرگزاری کتاب ایران<br></span></a><a href="http://cheraghha.ir/post/79" target="" title="">دانشنامه و دائرة المعارف</a><br><a href="http://cheraghha.ir/post/79" target="" title="">دیکشنری ، لغت نامه و فرهنگ واژگان</a><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.abebooks.com/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><br></a></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><a href="http://www.abebooks.com/" target="" title="">موتور جستجوی کتاب</a></font>&nbsp;/e</span><a href="http://www.tibf.ir/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><br><font color="#000000">نمایشگاه بین المللی کتاب تهران</font></span></a></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.nosa.com/nosaweb/" target="" title=""><br></a></font></font></font></font><font size="2"><a href="http://www.iranpl.ir/Portal/Home/" target="" title="" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><br><br></span></a></font></p><div align="center"><font color="#990000"><img src="http://s3.picofile.com/file/7382802896/ketab.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="absmiddle"></font></div><p style="line-height: normal;" class=" "><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 204, 255);"></span></em></strong></font><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 204, 255);"></span></em></strong></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 204, 255);"><br><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">Books &amp; Libraries :<br></font></span></em></strong><span style="font-size: 9pt;"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"></span></span></font></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ala.org/"><span style="font-size: 9pt;">ala.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.al-islam.org/"><span style="font-size: 9pt;">al-islam.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx"><span style="font-size: 9pt;">bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.bartleby.com/"><span style="font-size: 9pt;">bartleby.com<br></span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a target="_blank" href="http://www.bibalex.org/Home/Default_EN.aspx"><span style="font-size: 9pt;">bibalex.org/Home/Default_EN.aspx<br></span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bl.uk/"><span style="font-size: 9pt;">bl.uk</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html"><span style="font-size: 9pt;">bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://books.google.com/"><span style="font-size: 9pt;">books.google.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.bookspot.com/"><span style="font-size: 9pt;">bookspot.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.101cookbooks.com/"><span style="font-size: 9pt;">101cookbooks.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.digitalbookindex.com/"><span style="font-size: 9pt;">digitalbookindex.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://digital.library.upenn.edu/books/"><span style="font-size: 9pt;">digital.library.upenn.edu/books</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html"><span style="font-size: 9pt;">dnb.de/EN/Home/home_node.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ebooks.cambridge.org/"><span style="font-size: 9pt;">ebooks.cambridge.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://en.childrenslibrary.org/"><span style="font-size: 9pt;">en.childrenslibrary.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.goodreads.com/"><span style="font-size: 9pt;">goodreads.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.hadith.net/en/"><span style="font-size: 9pt;">hadith.net/en</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.interleaves.org/%7Erteeter/greatbks.html"><span style="font-size: 9pt;">interleaves.org/~rteeter/greatbks.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.itcompany.com/inforetriever/"><span style="font-size: 9pt;">itcompany.com/inforetriever</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.justfreebooks.info/"><span style="font-size: 9pt;">justfreebooks.info</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://libraries.mit.edu/"><span style="font-size: 9pt;">libraries.mit.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.librarydir.org/"><span style="font-size: 9pt;">librarydir.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://library.harvard.edu"><span style="font-size: 9pt;">library.harvard.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://librarytechnology.org/libraries/"><span style="font-size: 9pt;">librarytechnology.org/libraries</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.lib-web.org/"><span style="font-size: 9pt;">lib-web.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.lindahall.org/"><span style="font-size: 9pt;">lindahall.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://link.springer.com/"><span style="font-size: 9pt;">link.springer.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.loc.gov/index.html"><span style="font-size: 9pt;">loc.gov/index.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.londonlibrary.co.uk/"><span style="font-size: 9pt;">londonlibrary.co.uk</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.maaref-foundation.com/english/index.htm"><span style="font-size: 9pt;">maaref-foundation.com/english/index.htm</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://manybooks.net/"><span style="font-size: 9pt;">manybooks.net</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ndl.go.jp/en/index.html"><span style="font-size: 9pt;">ndl.go.jp/en/index.html</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://onlinebooks.library.upenn.edu/"><span style="font-size: 9pt;">onlinebooks.library.upenn.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/"><span style="font-size: 9pt;">onlinelibrary.wiley.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://online.sagepub.com/"><span style="font-size: 9pt;">online.sagepub.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.rsl.ru/en"><span style="font-size: 9pt;">rsl.ru/en</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tulsalibrary.org/"><span style="font-size: 9pt;">tulsalibrary.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.ulib.org/"><span style="font-size: 9pt;">ulib.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br><br> </span><a target="_blank" href="http://vlib.org/"><span style="font-size: 9pt;">vlib.org</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.wdl.org/en/"><span style="font-size: 9pt;">wdl.org/en</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.web-books.com/"><span style="font-size: 9pt;">web-books.com</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://web.library.yale.edu/"><span style="font-size: 9pt;">web.library.yale.edu</span></a></font></span></p><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> </span><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class=" "><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.worldbook.com/"><span style="font-size: 9pt;">worldbook.com</span></a></font></span></p> </div></div></div>